Psihologija

Курс:
Афективни развој (осн.)
У оквиру предмета: Афективни развој
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Ксенија Крстићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Афективна везаност. Појам. Везаност и зависност. Старе теорије везаности: теорија социјалног учења и Фројдова психоанализа. Етолошка теорија. Везаност код човеколиких мајмуна. Болбијева теорија везивања и везаности. Унутрашњи радни модели. Савремена психоанализа и везаност. Ментализација. Интесубјективност. М. Ејнсворт и типови везаности. Методе за испитивање везаности. Везивање и везаност на старијим узрастима: деца и вршњаци, романтична везаност. М. Мејн и типови везаности одраслих. Трансгенерацијско преношење стилова вазаности. Поремећаји везивања. D образац деце. U образац одраслих. Емоционални развој. Појам емоције. Емоција и осећање. Историјат проучавања дечјих емоција. Рано јављање емоција и рано препознавање емоција код других и себе. Свест о субјективности емоција. Емоционална зараза и социјално очитавање. Свест о субјективности осећања. Развој емоционалног језика. Развој контроле емоција и емоционалне експресије; емоционално претварање. Самосвесне емоције (стид, кривица, по
Циљ изучавања курса: - усвајање знања о афективном развоју - развијање осетљивости за осећања и осећајна стања других - усвајање знања о афективним стањима ученика - почетак припреме студената за саветодавни рад са ученицима (који ће се даље одвијати на другим предмет
Предуслови за полагање: 1) Емоције и мотивација 2) Развојна психологија 3) Психологија личности
Облици наставе: предавања вежбе (дискусија, филмска презентација, самостални рад, теренско испитивање, прикази инд. случајева).
План курса:

1. недеља
предавање - Афективна везаност: појам, дефиниција
Афективна везаност: појам, дефиниција. Старе теорије везаности (Фројдова психоанализа, теорија социјалног учења, етологија). Везаност код човеколиких мајмуна

1. недеља
вежбе - Афективна везаност и примарна социјалност
Афективна везаност и примарна социјалност - дискусија

2. недеља
предавање - Болбијева теорија везивања и везаности
-

2. недеља
вежбе - Краткорочне и дугорочне последице прекида везаности
Краткорочне и дугорочне последице прекида везаности - дискусија

3. недеља
предавање - Савремена психоанализа и везаност
Унутрашњи радни модели. Савремена психоанализа и везаност. Ментализација. Интерсубјективност.

3. недеља
вежбе - Унутрашњи радни модели
Унутрашњи радни модели - дискусија

4. недеља
предавање - Индивидуалне разлике у везаности
Индивидуалне разлике у везаности: М. Ејнсворт и «страна ситуација»

4. недеља
вежбе - Типови везаности
Приказ два инд. случаја

5. недеља
предавање - Везивање на старијим узрастима
Везивање на старијим узрастима. Типови везаности одраслих. Д образац деце. У образац одраслих.

5. недеља
вежбе - Харловљеви опити са резус-мајмунима
Харловљеви опити са резус-мајмунима - филмска презентација

6. недеља
предавање - Појам емоције
Појам емоције. Емоција и осећање. Историја истраживања дечјих емоција.

6. недеља
вежбе - Емоције у првој години живота
Емоције у првој години живота - филмска презентација

7. недеља
предавање - Рано јављање емоција
Рано јављање емоција. Облици изражавања емоција. Култура и изражавање емоција.

7. недеља
вежбе - Колоквијум
-

8. недеља
предавање - Социјално очитавање емоција
Емоционална зараза. Социјално очитавање емоција. Свест о референтности и субјективности емоција.

8. недеља
вежбе - Дечје емоције и њихово изражавање
демонстрација: препознавање емоција по фацијалној експрецији, телесним покретима, цртежу

9. недеља
предавање - Развој емоционалног језика
Развој емоционалног језика. Контрола емоција и емоционалне експресије. Емоционално претварање.

9. недеља
вежбе - Култура и изражавање емоција
теренско истраживање

10. недеља
предавање - Анксиозност, трема, школске фобије
Самосвесне емоције (стид, кривица, понос). Анксиозност, трема, школске фобије. Агресивност.

10. недеља
вежбе - Култура и изражавање емоциjа
Култура и изражавање емоциjа - дискусија

11. недеља
предавање - Емоционални развој младих
Емоционални развој младих. Сексуалност. Нарцизам. Самопоимање.

11. недеља
вежбе - Емоције деце и младих
гостовање психолога практичара

12. недеља
предавање - Селф и развој селфа
Селф и развој селфа. Самоцењење и самопоштовање.

12. недеља
вежбе - Селф и самопоимање
самостални рад: теренско испитивање детета

13. недеља
предавање - Одлагање задовољења
Одлагање задовољења. ОЗ и академска успешност.

13. недеља
вежбе - Дечје самоцењење и самопоштовање
теренско испитивање
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ј. Мирић и А. Димитријевић (2006): Афективна везаност: експериментални и клинички приступи. Београд: ЦПП.
М. Злотовиц (1982): Страхови код деце. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства
N. Hanak & A. Dimitrijevic (2007): Afektivno vezivanje. Teorija, istrazivanja, psihoterapija. Beograd: FASPER.
↑↑↑