Psihologija

Курс:
Мировна психологија
У оквиру предмета: Мировна психологија
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Тинде Ковач-Церовићванредни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: 1.Социјални конфликти: појам, врсте, функције, структура, динамика 2. Психолошке димензије конфликата 3. Начини решавања конфликата: преговарање и посредовање 4. Помирење 5. Превенција конфликата 6. Претпоставке и процеси изградње одрживог мира
Циљ изучавања курса: Мировна психологија је курс који студентима психологије помаже да разумеју сложеност социјалних конфликата као и да препознају, коректно интерпретирају и анализирају конфликте у различитим областима и контекстима.
Предуслови за полагање: нема
Облици наставе: Недељна предавања уз коришћење ЛЦД пројектора, групну дискусију и позване госте, уз 4x4 сата у блоку за вежбе са симулацијом конфликта, и 4 сата вежби за презентацију студентских радова и групну дискусију. а. Предавања: (4 часа недељно x 8 недеља). Укупно 32 часа у семестру. б. Вежбе: (4 часа x 5 недеља). Укупно 20 часова у семестру.
Обавезе студената: a) Учешће на предавањима и симулацијама b) Есеј на одабрану тему и презентација рада
Начин оцењивања рада и резултата: а) Есеј Током курса студенти имају обавезу да напишу један рад на одабрану тему и да га јавно изложе б) Писмени испит: На крају курса организује се писмени испит. ц) Усмени испит: Усмени испит полажу студенти који су положили писмени испит. Коначна оцена се формира на следећи начин: 30% оцена са радова 40% писмени испит 20% усмени испит 10% активно учешће на предавањима и вежбама
План курса:

1. недеља
предавање - Социјални конфликти - појам, врсте, функције
1. Социјални конфликти 1.1. Појам и врсте конфликата 1.2. Функције конфликата 1.3. Структура конфликата: конфликтна ситуација, конфликтно понашање, конфликтни ставови

2. недеља
предавање - Психолошке димензије конфликта
2. Психолошке димензије конфликата 2. 1. Селективно опажање 2. 2. Стереотипизирање. 2. 3. Подела ми-они 2. 4. Дехуманизација непријатеља

3. недеља
предавање - Динамика конфликата
3. Динамика конфликата 3.1. Ескалација 3. 2. Деескалација 4. Типови понашања у сукобима 4. 1. Повлачење 4.2. Попуштање 4.3. Сарадња 4.4. Компетиција 5. Специфичности међугрупних конфликата

4. недеља
вежбе - . Природа конфликата: симулација

5. недеља
предавање - Социјална природа предрасусда
- Теорија реалистичног конфликта - Теорија социјалног идентитета . Међугрупни контакт као начин сманјиванја предрасуда

6. недеља
предавање - Начини решавања конфликата
7. Начини решавања конфликата 7.1. Формирање коалиција 7.2. Налажење надређеног циља 7.3. Кооперативно учење 7.4. Постепени реципрочни уступци 7.5. Културноспецифични облици разрешавања конфликата

7. недеља
предавање - Пропаганда
Принципи пропаганде Технике пропаганде Ратна пропаганда

8. недеља
вежбе - Студентски радови и групна дискусија

9. недеља
предавање - Арбитража и посредовање
9. Улога треће стране 9.1 Арбитража 9.2 Посредовање 9.2.1 Облици посредовања 9.2.2 Улога медијатора 9.2.3 Фазе у посредовању

10. недеља
вежбе - Посредовање у сукобима: симулација (блок)

11. недеља
предавање - Помирење
11. Помирење 11. 1. Помирење у интерперсоналним конфликтима 11. 2. Помирење у интергрупним конфликтима

12. недеља
предавање - Превенција конфликата и изградња мира
12. Превенција конфликата 12.1. Превентивни механизми 12.2. Превентивна дипломатија 13. Изградња мира 13. 1. Претпоставке изградње мира 13. 2. Процеси изградње мира

13. недеља
предавање - Транзициона правда
КОнцепт транзиционе правде Међународни судови Комисије за истину и помирење

14. недеља
вежбе - Студентски радови и групна дискусија

15. недеља
- - испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Попадић, Д., Плут, Д., Ковач-Церовић, Т. (уредници) (1996): Социјални конфликти: карактеристиуке и начин решавања. Београд: Мост 2. Попадић, Д. (уредник) (2000), Увод у мировне студије. Београд: Мост 3. Петровић, Н. (2005), Психолошке основе помирења између Срба, Хрвата и Бошњака. Београд: Институт за психологију Филозофског факултета, Документациони центар "Ратови 1991-1999" 4. Ковачевић, Ж. (2004), Међународно преговарање. Београд: Филип Вишњић 5. Одабрани чланци
↑↑↑