Psihologija

Курс:
Увод у клиничку психологију (осн.)
У оквиру предмета: Увод у клиничку психологију
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава 1. Особеност, предмет, задаци и метод клиничке психологије 2. Корени, развој и будућност 3. Теоријски модели-приступи у клиничкој психологији (парадигме) 4. Корисници услуга клиничког психолога-посебности, врста односа и интеракције: појединац, пар, мала група (породица) и заједница 5. Области примене и посебне дисциплине; 6. Истраживања у клиничкој психологији (општа питања); 7. Клиничка психологија као професија; 7. Етичка питања у клиничкој психологији Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Клиничка психологија као струка – примене теоријских и методских парадигми у различитим контекстима и за различита питања.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о предмету, развоју и задацима клиничке психологије као научне дисциплине и као струке; сагледавање домета и ограничења примене концепата и метода КП у различитим областима и професионалних и етичких принципа.
Предуслови за полагање: Психологија менталног здравља.
Облици наставе: Интерактиван приступ: предавања, дискусионе групе, излагања студената; рад по групама и демонстрационе вежбе-примењивост теорије и метода.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бергер, Ј., Митић, М. Ур. (2007). Клиничка психологија, Центар за примењену психологију, Друштва психолога Србије, Београд.
Митић М. (2003). Системски приступ у: Клиничка психологија, Биро, Бутоло уред. Клиничка психологија, Катедра за клиничку психологију Лудвиг Максимилијан Универзитета у Минхену и Футура публикације, Н.Сад
Nietzel M.T., Bernstein D.A, Milich R. (2002): Uvod u kliničku psihologiju, Slap, Zagreb
↑↑↑