Psihologija

Курс:
Социјална перцепција и интеракција (осн.)
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Небојша Петровићредовни професор
др Ирис Жежељванредни професор
др Зоран Павловићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: 1. Теоријске и методолошке основе социјалне психологије: Предмет и историјат социјалне психологије.Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања – посматрање, анализа садржаја, социометрија. 2. Социјална перцепција: Теорије атрибуције и когнитивне конзистенције. Опажање особа и група. Формирање свести о себи. Интерперсонална привлачност. 3. Социјална интеракција: Комуникација - појам и врсте. Групе: врсте, групна структура и динамика. Вођство. Односи унутар и између група. Сарадња и такмичење. Конфликти. Одлучивање у групи.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да студент боље препозна и боље разуме бројне феномене који се јављају у међуљудској интеракцији и у унутаргрупним и међугрупним односима, и да се оспособи да самостално спроводи истраживања у овим областима.
Предуслови за полагање: Предуслов за праћење Социјалне перцепције и интеракције су претходно положени испити из курсева: Психологија индивидуалних разлика и психологија учења.
Облици наставе: а. Предавања: (4 часа недељно). Укупно 60 часова у семестру. б. Вежбе: (2 часа недељно). Укупно 30 часoва у семестру.
План курса:

1. недеља
предавање - Социјална интеракција и комуникација
Социјална интеракција и комуникација. Врсте комуникације. Облици и функција вербалне и невербалне комуникације.

1. недеља
вежбе - Методе и технике. Истраживање као комуникациони процес
Методе и технике у социјалној психологији. Истраживање као комуникациони процес и процес решавања проблема

2. недеља
предавање - Опажање особа
Опажање особа. Опажање емоција. Тачност опажања и оцењивања особа

2. недеља
вежбе - Фазе истраживања

3. недеља
предавање - Социјална когниција. Теорије когнитивне конзистенције
Социјална когниција. Теорије когнитивне конзистенције: Хајдерова теорија баланса, Фестингерова теорија когнитивне дисонанце.

3. недеља
вежбе - Експеримент
Експеримент у социјалној психологији. Еколошка валидност. Етичке дилеме.

4. недеља
предавање - Теорије атрибуције
Теорије атрибуције. Теорија кореспондентних закљјучака. Келијев модел коваријансе. Вејнеров модел у области атрибуције постигнућа

4. недеља
вежбе - Мерење атрибуција.
-

5. недеља
предавање - Пристрасности у процесу атрибуције. Формирање свести о себи
Пристрасности у процесу атрибуције: Фундаментална грешка атрибуције. Разлике актер посматрач. Тумачење успеха и неуспеха. Формирање и развој свести о себи. Симболички интеракционизам. Теорија социјалног поређења. Бемова теорија само-опажања.

5. недеља
вежбе - Прва импресија.
-

6. недеља
предавање - Интерперсонална привлачност
Фактори привлачности. Теорије интерперсоналне привлачности: Теорија социјалне размене. Теорија једнакости.

6. недеља
вежбе - Анализа садржаја.
-

7. недеља
предавање - Опажање група. Интерперсонална привлачност
Опажање група и групне припадности Интерперсонална привлачност

7. недеља
вежбе - Анализа садржаја.
-

8. недеља
предавање - Врсте група
Врсте група. Неструктурисане групе: публика, маса, социјални покрети. Структурисане групе. Врсте малих група. Организација.

8. недеља
вежбе - Неструктурисано посматрање.
-

9. недеља
предавање - Развој групе. Кохезивност. Грушна структура
Развој групе. Кохезивност. Групна структура. Структура моћи, комуникациона и социомеријска структура.

9. недеља
вежбе - Структурисано посматрање.
-

10. недеља
предавање - Вођство. Активности и функције руковођења
Вођство. Личност и ситуација као детрерминанте вођства. Активности и функције руковођења.

10. недеља
вежбе - Вођство.
-

11. недеља
предавање - Начини руковођења. Конформирање
Начини руковођења. Демократско и аутократско руковођење. Ефикасност руковођења. Конформирање. Ситуациони и индивидуални фактори конформирања.

11. недеља
вежбе - Утицај групе – демонстрација.

12. недеља
предавање - Сарадња, такмичење и конфликти
Сарадња, такмичење и конфликти. Коалиције. Начини разрешавања конфликата.

12. недеља
вежбе - Конфликти - модел теорије игара.
-

13. недеља
предавање - Доношење одлука у групи
Доношење одлука у групи и групно одлучивање Социјална фацилитација.

13. недеља
вежбе - Групно одлучивање и степен ризичности - демонстрација
-

14. недеља
- - Припрема за испит
-

15. недеља
- - Испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Хавелка, Н.: СОЦИЈАЛНА ПЕРЦЕПЦИЈА, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008 (стр. 71-82, 90-96, 104-107, 111-127, 174-189)
4. Aronson, E., Vilson, T., Akert, R. (2013). SOCIJALNA PSIHOLOGIJA, 5. izdanje. Beograd: Mate. Стр. 317-334, 433-444, 464-471:
Рот, Н.: ПСИХОЛОГИЈА ГРУПА, Завод за уџбенике, Београд 2010 (стр. 23-56, 201-242, 281-333, 337-414, 437-455)
Хавелка, Н., Б. Кузмановић и Д. Попадић: МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ СОЦИЈАЛНОПСИХОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, 2. ИЗДАЊЕ, Друштво психолога Србије, Београд 1998
Попадић, Д.: Социјална интеракција и комуникација. Ауторизовани текст
Попадић, Д. Теорије атрибуције. Ауторизовани текст
↑↑↑