Psihologija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 05. до 10.09. 2019.
  • уплата најкасније до: 06.09. 2019.
  • провера услова и приговори: 11.09. 2019.
  • испити: од 16.09. до 25.09. 2019.
I ГОДИНА
Статистика у психологији 1 и 2 - писмени испит, Статистика у истраживању образовања
24.9. у 12 Амф.

Статистика у психологији 2 - усмени испит
25.9. 106

Физиологија нервног система, Биолошка психологија
23.9. у 12  23.9. у 9, 214 214

Когнитивна психологија
16.9. у 15:30 Амф.

Mотивација и емоције
25.9. у 12 Амф.

Kвалитативна истраживања, Увод у квалитативна истраживања
26.9. у 12:30  25.9. у 10, Амф. Амф.

Mетодологија психолошких истраживања
18.9. у 12 Амф.

Психологија опажања
19.9. у 12 Амф.

Историјски увод у психологију
18.9. у 12 Амф.

Општа психологија са психологијом личности (за филозофе)
26.9. у 12:30  25.9. у 10, Амф. Амф.II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
18.9. у 17 Амф.

Психологија личности
17.9. у 10 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
23.9. у 10 Амф.

Психологија учења, Општа психологија 2 – 1. део – учење
17.9. у 10 251

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
25.9. у 10 208

Психологија менталног здравља
16.9. у 9 Амф.

Психометрија, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
24.9. 106III ГОДИНА
Генетика
24.9. у 10 214

Општа психопатологија
25.9. у 17 101

Психологија интелигенције
23.9. у 14:30 Амф.

Увод у психологију образовања
20.9. у 13 Амф.

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
у договору са наставником

Социјална перцепција и интеракција, Социјализација, Социјална психологија 1
17.9. у 13 Амф.

Социјална психологија, Основи социјалне психологије
16.9. у 13 Амф.

Психопатологија деце и младих - двосеместрални предмет, стари програм
20.9. у 10 283

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена (двосеместрални, програми пре 2006)
17.9. у 14 105

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
24.9. у 14  23.9. у 12, 105 101

Основи психотерапије и саветовања
18.9. у 11 214

Увод у клиничку психологију
25.9. у 9  18.9. у 9, 105 101

Kаријерa и организација, Каријера
16.9. у 11 Амф.

Неуропсихологија - писмени испит (Д.Павловић)
19.9. у 10 Амф.

Развојна психопатологија
20.9. у 15 Амф.

Педагошка психологија 1
19.9. у 18  19.9. у 17, 208 208

Психологија породице
25.9. у 9  18.9. у 9, 105 101

Психологија религије
20.9. у 15 Амф.IV ГОДИНА
Психологија уметности
19.9. у 12 101

Одабране теме из статистике и психометрије
24.9. 106

Психолошке школе и правци
18.9. у 12 Амф.

Експерименталне методе и технике
16.9. у 11

Методе клиничке процене - предаја досијеа
11.9. у 14 257

Клиничка психологија са психодијагностиком, Методе клиничке процене - предаја досијеа
11.9. у 14 257

Клиничка психологија са психодијагностиком
23.9. у 11  16.9. у 11, 257 257

Основи психотерапије и саветовања - стари програм, двосеместрални, део код Н. Петровића
18.9. у 11 214

Основи психотерапије и саветовања - стари програм, двосеместрални, део код Т. Вукосављевић Гвозден
19.9. у 9 258

Основе клиничке процене, Методе клиничке процене
23.9. у 9  16.9. у 9, 103 104

Вештине саветовања, Вештине психолошког саветовања
19.9. у 9 258

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
19.9. у 9 258

Интервенције у кризи
18.9. у 10 214

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2
20.9. у 10 283, 210

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
17.9. у 14 105

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
25.9. у 15 258

Квалитативна истраживања у клиничкој психологији
20.9. у 10 283, 210

Психопатологија групних процена - писмени испит
20.9. у 15 Амф.

Емоционални развој, Афективни развој
23.9. у 10 Амф.

Психологија учења и наставе
20.9. у 13 Амф.

Психологија даровитости
23.9. у 14:30 Амф.

Комуникацијске вештине
у договору са наставником

Морални развој
23.9. у 10 Амф.

Интеркултурално образовање, Мултикултурално образовање
19.9. у 18  19.9. у 17, 208 208

Когнитивно процењивање деце 1 и Когнитивно процењивање деце 2
у договору са наставником

Психолошке основе образовне политике
20.9. у 13 Амф.

Евалуација знања и образовних исхода
у договору са наставником

Методика наставе психологије - предаја предиспитних обавеза и писмени испит
16.9. у 9 уч. ЦОН

Педагошка психологија 2
23.9. у 14:30 Амф.

Психологија деце са потребом за додатном подршком - предаја портфолија
16.9. од 11 до 13 ЦОН

Психологија деце са потребом за додатном подршком; Психологија деце са посебним потребама
17.9. у 11 ЦОН

Методика наставе психологије - предаја предиспитних обавеза и писани испит
16.9. од 9 до 11 ЦОН

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду
19.9. у 10 201

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
16.9. у 11 Амф.

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
17.9. у 12 201

Психологија зрелог доба и старења
19.9. у 10 103

Селекција и процењивање запослених
17.9. у 12 201

Стрес на раду
24.9. у 14  23.9. у 12, 105 101

Организационе промене и развој
19.9. у 10 201МАСТЕР
Психологија индивидуалних разлика: виши курс
18.9. у 17 Амф.

Моделовање когнитивних процеса
17.9. у 9 251

Клиничке неуронауке
19.9. у 10 Амф.

Управљање променама
19.9. у 10 201

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
25.9. у 9  18.9. у 9, 105 101

Роршахом метод мрља од мастила (РИМ)и Аналитичка психологија - предаја досијеа и есеја
11.9. у 14 257

Здравствена психологија,Психолошка примарна превенције - предаја радова у електронској форми
до 6.9.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - усмени испит
17.9. у 12 264

Генограм (С. Светозаревић)
25.9. у 11  18.9. у 11, 282 282

Професионална и етичка питања у психологији рада
17.9. у 12 201

Социјални маркетинг и маркетинг непрофитних организација
17.9. у 12 201

Школска психологија
19.9. у 18  19.9. у 17, 208 208

Интеркултурално образовање
19.9. у 18  19.9. у 17, 208 208

Психолошке основе образовне политике - мастер
20.9. у 13 Амф.

Морални развој - мастер
23.9. у 10 Амф.

Рационално-емотивна бихејвиорална терапија, Когнитивно - бихејвиорална терапија
19.9. у 9 258
↑↑↑