Psihologija

 • Сметње у развоју – социјални модел ометености
  Инклузивно образовање деце са сметњама у развоју
  Образовање и професионални развој наставника
  Конструктивно решавање сукоба – школска медијација
 • 1976 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1984 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ИНТЕРАКЦИЈА НАСТАВНОГ И КОГНИТИВНОГ СТИЛА КАО ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ШКОЛСКОГ УЧЕЊА)
 • 1997 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: КОГНИТИВНО РАЗВОЈНЕ ОСНОВЕ УЧЕЊА ПОЧЕТНЕ АРИТМЕТИКЕ КОД МЕНТАЛНО ЗАОСТАЛЕ ДЕЦЕ)
 • 2006 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПСИХОЛОГИЈА)
 • 1998 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПСИХОЛОГИЈА)
 • 1985 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПСИХОЛОГИЈА)
 • 1977 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2002 -  2003 -  Rehabilitation Counselling Educational Psychology
  Pensylvania State University, State College, Harrisburd, Dibois, USA (гостујући професор)
 • 2004 -  2006 -  Психологија менталне ретардације
  Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 1977 -  2008 - Друштво психолога Србије Balkan Forum for Education and Pedagogy ICEVI ATEE - Association for Teacher Education in Europe  (чланство)
↑↑↑