Pedagogija

Курс:
Политичка психологија (докт.)
У оквиру предмета: Политичка психологија
Предавачи: др Небојша Петровићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Садржај курса ће укључити знања о разним темама у којима психологија даје допринос објашњењу политичких феномена: од политичке социјализације, преко проучавања различитих аспеката личности у политици, вредности, идеологија и јавног мњења, групног идентитета, политичке кохезивности, предрасуда и конфликата, колективних политичких акција, до крос културних сличности и специфичности.
Циљ изучавања курса: Главни циљ курса је да упозна студенте са начинима на које се помоћу знања из психолошких дисциплина могу објаснити бројни политички феномени. Студенти треба да постану компетенти да у мноштву свакодневних појавних облика политичког живота препознају
Предуслови за полагање: Уписане докторске студије
Облици наставе: Настава ће бити организована преко предавања, консултација, семинарских радова, презентација студената након чега ће следити дискусије и суочавање раз
План курса:

1. недеља
предавање - Psihološki pristupi politici
Deutsch, M. & Kinnvall, C.: What Is Political Psychology? In K. R. Monroe (Ed.) Political Psychology. Lawrence Erlbaum Associates Publishers,(15-42) 2002

2. недеља
предавање - Politička psihologija kao primenjena socijalna psihologija
• Bar-Tal, D.: The (Social) Psychological Legacy for Political Psychology. In K. R. Monroe (Ed.) Political Psychology. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2002. • Doise, W. & Staerkle, C.: From Social to Political Psychology: The Societal Approach. In K. R. Monroe (Ed.) Political Psychology. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2002. • Crenshaw, M.: The Utility of Political Psychology. In K. R. Monroe (Ed.) Political Psychology. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, (141-150) 2002.

3. недеља
предавање - Политичка социјализација
• Sears, D. & Levy, S.: Childhood and Adult Political Development. In D. O. Sears, L. Huddy, and R. Jervis (Eds.), Oxford Handbook of Political Psychology (60-94). Oxford University Press, 2003.

4. недеља
предавање - Evolucionistički i biološki pristupи u političkoj psihologiji
• Sidanius, J. & Kurzban, R.: Evolutionary Approaches to Political Psychology. In D. O. Sears, L. Huddy, and R. Jervis (Eds.): Oxford Handbook of Political Psychology. Oxford University Press, 2003. • Johnson, G. R. : The Evolutionary Roots of Patriotism. In D. Bar-Tal and E. Staub (Eds.), Patriotism. In the Lives of Individuals and Nations. Chicago: Nelson-Hall Publishers, 1997.

5. недеља
предавање - Autoritarnost – glavni izazov u istoriji političke psihologije
• Stone, W. F., Lederer, G. & Christie, R. (Eds.): Strength and Weakness. The Authoritarian Personality Today. Springer-Verlag, 1993.

6. недеља
предавање - Личност и политичка партиципација
• Winter, D.: Personality and Political Behavior. In D. O. Sears, L. Huddy, and R. Jervis (Eds.): Oxford Handbook of Political Psychology. Oxford University Press, 2003. • Marcus, G.: The Psychology of Emotions and Politics. In D. O. Sears, L. Huddy, and R. Jervis (Eds.): Oxford Handbook of Political Psychology. Oxford University Press, 2003.

7. недеља
предавање - Крос-културни утицаји у политичкој психологији
• Renshon, S. A. & Duckitt, J.: Cultural and Crosscultural Political Psychology: Revitalizing a Founding Tradition for a New Subfield. In S. A. Renshon, and J. Duckitt (Eds.) Political Psychology : Cultural and Crosscultural Foundations. Basingstoke: Macmillan, 1999 • Ross, M. H.: The Relevance of Culture for the Study of Political Psychology. In S. A. Renshon, and J. Duckitt (Eds.), Political Psychology: Cultural and Crosscultural Foundations. Basingstoke: Macmillan, 1999

8. недеља
предавање - Међународни односи
• Kelman, H. C. (Ed.): International Behavior: A Social-Psychological Analysis. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1965. • Tetlock, P.: Social Psychology and World Politics. In D. Gilbert, S. T. Fiske & G.Lindsay (Eds.), Handbook of Social Psychology (4th edition). New York: McGraw-Hill, 1998.

9. недеља
предавање - Вредности и јавно мнење
• Feldman, S.: Values, Ideology, and the Structure of Political Attitudes. In D. O. Sears, L. Huddy, and R. Jervis (Ed.): Oxford Handbook of Political Psychology. Oxford niversity Press, 2003.

10. недеља
предавање - Групни идентитет и политичка кохезивност
• Huddy, L.: Group Identity and Political Cohesion. In D. O. Sears, L. Huddy, and R. Jervis (Eds.): Oxford Handbook of Political Psychology. Oxford University Press, 2003. • Brewer, M. B.: The Many Faces of Social Identity: Implications for Political Psychology. Political Psychology, 22, 115-126, 2001.

11. недеља
предавање - Предрасуде и конфликти
• Kelman, H. C. & Fisher, R.: Conflict Analysis and Resolution. In D. O. Sears, L. Huddy, and R. Jervis (Eds.): Oxford Handbook of Political Psychology. Oxford University Press, 2003. • Duckitt, J.: Prejudice and Intergroup Hostility. In D. O. Sears, L. Huddy, and R. Jervis (Eds.): Oxford Handbook of Political Psychology. Oxford University Press, 2003.

12. недеља
предавање - Образовање за демократију
• Ichilov, O.: Education and Democratic Citizenship in a Changing World. In D. O. Sears, L. Huddy, and R. Jervis (Eds.): Oxford Handbook of Political Psychology. Oxford University Press, 2003.

13. недеља
предавање - Колективне политичке акције
• Klandermans, B.: Collective Political Action. In D. O. Sears, L. Huddy, and R. Jervis (Eds.): Oxford Handbook of Political Psychology. Oxford University Press, 2003.

14. недеља
предавање - Перспективе политичке психологије
• Winter, D. G.: An Intellectual Agenda for Political Psychology. In K. R. Monroe (Ed.) Political Psychology. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2002. • Lane, R. E.: Rescuing Political Science from Itself. In D. O. Sears, L. Huddy, and R. Jervis (Eds.): Oxford Handbook of Political Psychology. Oxford University Press, 2003. • Jordan, C. H. & Zanna. M. P.: How to Read a Journal Article in Social Psychology. In R. F. Baumeister (Ed.), The Self in Social Psychology (pp. 461-470). Philadelphi

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Sears, D. O.; L. Huddy, and R. Jervis (2003). (Eds.) Oxford Handbook of Political Psychology. Oxford University Press
Monroe, Kristen Renwick (2002). (Ed.) Political Psychology. Lawrence Erlbaum Associates Publishers
Општа допунска литература
Renshon, S. A. and J. Duckitt (2000). (Eds.) Political psychology: cultural and crosscultural foundations. Basingstoke: Macmillan
Jost, J. T. and J. Sidanius (Eds) Political Psychology: Essential Reading. Psychology Press, New York
Stone, W. F. and P. E. Schaffner (1988). The Psychology of Politics. Springer-Verlag
Bojan Todosijevic (2005). Structure, Determinants and Political Consequences of Political Attitudes: Evidence from Serbia. PhD Thesis, Budapest: Cental European University
Hermann, M. (1986). (Ed.) Political Psychology. San Francisco: Jossey Bass
Knutson, J. (1973.) (Ed.) Handbook of Political Psychology. San Francisco: Jossey Bass Political Psychology (časopis) 1979
↑↑↑