Pedagogija

Курс:
Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Изворишта друштвене бриге о деци и предшколског васпитања и образовања: развојна перспектива, социо-културна, политичко-економска и перспектива права детета. Друштвена брига и предшколско васпитање усмерено на добробит детета. Права родитеља и права детета: породица и јавно васпитање. Политикa предшколског васпитања: савремени трендови. Приступи образовне политике квалитету предшколског васпитања. Практична настава: критичка анализа нормативних докумената; критичко читање литературе са презентацијом и дискусијом; израда програма
Циљ изучавања курса: разумевање и преиспитивање кључних питања и дилема у домену политике предшколског васпитања и друштвене бриге о деци раних узраста.
Предуслови за полагање: нема посебних услова
Облици наставе: изалгања са дисусијом, групни пројектни задаци, критичка анализа текстова
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Krnjaja,Ž. i Pavlović Breneselović, D. (2013). Где станује квалитет, Београд: ИПА, стр. 7-9; 107-123
Moss,P. (2008). Markets and Democratic experimentalism: Two models for early childhood education and care, Bertelsmann Stiftung
Moss, P, Petrie, P. (2002). From Children’s Services to Children’s Spaces, London and New York: RoutledgeFalmer (odabrana poglavlja)
Pavlović Breneselović, D. (2011) Od prirodnih neprijatelja do partnera – sistemski pristup odnosu porodice i javnog vaspitanja, Beograd: Filozofski fakultet, str. 115-159; 173-184
Pavlović Breneselović D. Vaspitanje usmereno na doborbit, interni materijal
Vudhed, M. (2013). Različite perspektive o ranom detinjstvu: teorija, istraživanja i politika; Dodatak: Opšti komentar br. 7 – Ostvarivanje prava deteta u ranom detinjstvu. Beograd: CIP/IPA
Woodhead, M. (2002). Early Childhood Development: a question of rights, International Journal of Early Childhood
↑↑↑