Pedagogija

Курс:
Историја школства у Србији (осн.)
У оквиру предмета: Историја школства у Србији
Предавачи: др Александра Илић-Рајковићванредни професор
др Наташа Вујисић-Живковићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава Просвета и образовање у Србији у средњем веку. Организација и рад српских школа у Хабзбуршкој монархији. Терезијанске реформе школства и јозефинизам. Школство у Србији у периоду 1804-1830. године. Школски систем, мрежа школа, школско законодавство, наставни планови и програми, настава, ученици и наставници у Србији у периоду 1830–1868. године. Развој уџбеничке литературе. Промене у српском школству последњих деценија XIX и почетком XX века. Школско законодавство, школски систем, мрежа школа у Краљевини СХС – Југославији. Практична настава: Оснивање и рад Богословије и Српске православне велике гимназије у Сремским Карловцима, Норме у Сомбору, Препарандије у Сентандреји и Учитељске школе Сомбору. Наставни планови и програми, настава, ученици и наставници у Србији у XIX и првој половини XX века. Институционални развој образовања учитеља и наставника у Србији. Улога педагошког музеја у очувању педагошког наслеђа. Аутобиографије као извор за педагошку историографију.
Циљ изучавања курса: Да студенти стекну основна знања о развоју школства, васпитања и образовања у Срба и да се оспособе за критичко разумевање друштвено-историјског и културног контекста у коме су се развијали просвета и школство у Србији.
Предуслови за полагање: Не постоји.
Облици наставе: Предавањa, дискусијe, групни рад, реализација истраживачких задатака.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са програмом.
- Упознавање са програмом, садржајем и начином рада, литературом, предиспитним обавезама и правима студената, начинима праћења и евалуације.

1. недеља
вежбе - Упознавање са програмом.
- Упознавање са програмом, садржајем и начином рада, литературом, предиспитним обавезама и правима студената, начинима праћења и евалуације.

2. недеља
предавање - Просвета и образовање у Србији у средњем веку.
− Училишта, учитељи и ученици, методи и садржаји учења. - Учење и образованост у огледалу средњовековних текстова.

2. недеља
вежбе - Развој српске педагошке терминологије.
- Eтимолошко порекло и развој значења педагошких појмова (васпитање, образовање, просвета....).

3. недеља
предавање - Просветитељски рад Светог Саве.
Литература: − Александар Миливојевић (1996): „Време, личност и просветитељски рад Светог Саве“, Настава и васпитање, бр. 2, стр. 371-386.

3. недеља
вежбе - Обилазак музеја СПЦ.
- Упознавање са сталном изложбеном поставком Mузеја СПЦ.

4. недеља
предавање - Српске школе и образовање у Хабзбуршкој монархији.
− Српска православна црква и организација школства у Хабзбуршкој монархији у XVIII веку.
Литература: − Димитрије Кириловић (1929): Српске школе у Војводини у XVIII веку, Сремски Карловци, 1929, стр.1-13, 20-25, 33-37.

4. недеља
вежбе - Српске школе и образовање у Хабзбуршкој монархији.
- Организација и развој српског школства у Хабзбуршкој монархији.

5. недеља
предавање - Терезијанске реформе и јозефинизам.
− Школско-реформаторски рад Т. Ј. Миријевског, А. Мразовића и С. Вујановског.

5. недеља
вежбе - Оснивање и рад Норме, препарандије у Сент Андреји и учитељске школе Сомбору.
- Концепција, наставни план и програм учитељске школе.
Литература: − Страхиња Костић (1953): Споменица Учитељске школе у Сомбору, Сомбор.

6. недеља
предавање - Просвета и школе у Србији у периоду 1804–1830. године.
− Слика школе уочи и за време првог српског устанка – критика извора. − Основне школе (мрежа школа, ученици, учитељи, наставни садржаји и методи), оснивање и рад Велике школе и Богословије.
Литература: - Вук Стефановић Караџић (1969): „Писмо Милошу Обреновићу (од 12/24 априла 1832)“, у Историјски списи I, Просвета, Београд, стр. 193-195.
- Вук Стефановић Караџић (1975): „Школа“, у Ријечник, Нолит, Београд, стр. 841-842.
- Вук Стефановић Караџић (1827): Оглед првог српског буквара, Беч.
- Прота Матија Ненадовић (2005): Мемоари, Политика, Београд, стр. 44-48.

6. недеља
вежбе - Слика школа у извештају Директора свију школа.
- Анализа извештаја Петра Радовановића (1836) – критика извора.
Литература: - „Списак свију у Књажевству Сербији наодећи се учитеља у 1836. години (Петра Радовановића)“, Учитељ (Београд), 1907, год. XXVII, св. 4, стр. 298-317.

7. недеља
предавање - Развој основног школства у Србији у периоду 1830–1863. године.
− Школско законодавство, школски систем, мрежа основних школа.
Литература: − Устроение јавног училиштној наставленија (1844) – изводи. − Устроение основни школа у Књажевству Србији (1857) – изводи.

7. недеља
вежбе - Развој основног школства у Србији у периоду 1830–1863. године.
− Ученици и учитељи. − Карактер наставе, уџбеници и наставна средства, школске зграде.

8. недеља
предавање - Наставни планови и програми за основну школу у Србији у 19. веку.
- Хронолошко-компаративна анализа наставних планова и програма за основне школе у XIX веку.

8. недеља
вежбе - Обилазак Конака књегиње Љубице.

9. недеља
предавање - Развој средњег и вишег образовања у Србији у XIX веку.
− Школски систем и мрежа средњих школа. Наставне методе и наставна пракса. − Морално васпитање у гимназијама – анализа извештаја директора гимназија. - Оснивање, структура и рад Лицеја и Велике школе.
Литература: − Владета Тешић (1974): Морално васпитање у шкoлама Србије (1830-1878), ЗУНС, Београд, 56-63, 157-181, 342-353, 356-357, 360-374.

9. недеља
вежбе - Развој позивног образовања.
− Оснивање и рад стручних школа.

10. недеља
предавање - Образовање учитеља и наставника у Србији 1838-1914.
- Развој институционалног образовања учитеља и наставника у Србији 1838-1914.

10. недеља
вежбе - Посета Педагошког музеја.
− Дискусија о посети музеју, увиди у различите облике презентације педагошке прошлости.

11. недеља
предавање - Модернизацијски процеси у српском школству последњих деценија 19. и почетком 20.
− Школско законодавство, школски систем, мрежа основних и средњих школа школа. − Ученици, учитељи и наставници. − Карактер наставе, наставни планови и програми, уџбеници и наставна средства.
Литература: − Арсен Ђуровић (2004): Модернизација образовања у Краљевини Србији 1905-1914, Историјски институт, Београд, стр. 34-43.

11. недеља
вежбе - Карактер наставе у основним школама Србији у периоду 1863–1914. године.
- Карактер наставе, наставни планови и програми уџбеници у основним школама Србији у периоду 1863–1914. године.
Литература: − Распоред предмета за мушке и женске школе и упутства како ће се предавати (1871) – изводи.
− Станиша Станишић (1930): „Стара београдска основна школа код Саборне цркве“, Учитељ (Београд), год. X(XLIII), св. 7, стр. 514-521.
− Станиша Станишић (1908): „Учитељ Љуба Миладиновић“, Учитељ (Београд), 1908, год. XXVII, св. 8, стр. 590-598.

12. недеља
предавање - Аутобиографије као извор за педагошку историографију. – предавања
− Анализа аутобиографске и мемоарске грађе – личност учитеља (наставника), наставне методе, наставна средства, оцењивање у сећањима Маге Магазиновић, Живојина Мишића, Светозара Марковића...

12. недеља
вежбе - Аутобиографије као извор за педагошку историографију.
− Анализа аутобиографске и мемоарске грађе – личност учитеља (наставника), наставне методе, наставна средства, оцењивање у сећањима Маге Магазиновић, Живојина Мишића, Светозара Марковића...

13. недеља
предавање - Аутобиографије као извор за педагошку историографију.
− Анализа аутобиографске и мемоарске грађе – личност учитеља (наставника), наставне методе, наставна средства, оцењивање у сећањима Маге Магазиновић, Живојина Мишића, Светозара Марковића...

13. недеља
вежбе - Аутобиографије као извор за педагошку историографију.
− Анализа аутобиографске и мемоарске грађе – личност учитеља (наставника), наставне методе, наставна средства, оцењивање у сећањима Маге Магазиновић, Живојина Мишића, Светозара Марковића...

14. недеља
предавање - Школски систем у Краљевини СХС - Југославији између два светска рата.
− Школско законодавство, школски систем и мрежа основних и средњих школа. − Карактер наставе, образовање учитеља и професора. - Развој Универзитета. - Усмена историја (презентација видео записа интервјуа о личном искуству образовања особа које су се школовале у периоду 1930-1945.

14. недеља
вежбе - Слика основне школе у извештајима надзорника у Краљевини СХС - Југославији.
− Слика основне школе у извештајима школских надзорника – хронолошко-компаративна анализа извештаја школских надзорника у периоду 1918-1941. године (школске зграде и учионице, наставна средства, учитељи и ученици, наставне методе, школско постигнуће ученика)

15. недеља
предавање - Завршна припрема за испит.
− Евалуација програма, педагошког рада наставника и постигнућа студената. − Завршна припрема за испит (осмишљавање оквирних тема, проблема и питања).

15. недеља
вежбе - Завршна припрема за испит.
− Евалуација програма, педагошког рада наставника и постигнућа студената. − Завршна припрема за испит(осмишљавање оквирних тема, проблема и питања).
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
− Вујисић Живковић, Н. (2011): Развој институције сталног стручног надзора над основним школама у Србији у 19. веку, Андрагошке студије, бр. 1, стр. 157-172.
− Димић, Љ. (2005): Две слике просвете у Србији двадесетог века. У З. Аврамовић. (у ред.) Два века образовања у Србији, Институт за педагошка истраживања, Београд, стр. 213-244.
− Ђорђевић, Ж. (1954): Историјски преглeд наставних планова и прoграма за основне школе у Србији, Настава и васпитање (Београд), бр. 2, стр. 79-86.
− Илић, А. (2010): Уџбеници и национално васпитање у Србији (1878-1918), Филозофски факултет, Београд, стр. 11-27.
− Исић, М. (2004): Основно школство у Србији 1918–1941, II књига, Институт за новију историју Србије, Београд, стр. 130-154.
− Тешић, В. (1983): Школе и настава у Србији (1878-1918), у Историја српског народа, књ. 6, том II, СКЗ, стр. 506-549.
− Тешић, В. (1988): Развој Лицеја и Велике школе, Универзитет у Београду, Београд.
− Ћирковић, С. (1974): Писменост и образовање у средњовековној Србији. У Историја школа и образовања код Срба, Историјски музеј Србије, Београд, стр. 9-30.
− Ћунковић, С. (1971): Школство и просвета у Србији у XIX веку, Педагошки музеј, Београд.
↑↑↑