Pedagogija

Курс:
Дечја игра и стваралаштво (осн.)
У оквиру предмета: Дечја игра и стваралаштво
Предавачи: др Живка Крњајаредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава Одлике игре – фенотипска и структурална обележја; Културно порекло игре: онтогенеза и филогенеза игре; Различита схватања игре: развојна и социокултурна теорија; савремена неуролошка истраживања и игра. Игра као право. Перспектива одраслих о игри. Услови за култивисање игре и стваралаштва. Игра и стваралаштво као капаитет флексибилности деце и одраслих. Коауторски простор у игри: заједничка игра деце и одраслих. Формирање етичког идентитета у игри. Класификације игара и играчака; трендови развоја игара и играчака. Однос игре и играчке. Приоритети детета у игри. Игра, играчке и дигитална култура. Савремени приступи стваралаштву: игра и стваралаштво као културна реконструкција. Стваралачки приступ у образовању. Различите врсте програма заснованих на игри и стваралаштву. Структура и елементи програма заснованих на игри и стваралаштву. Практична настава мини истраживања; израда програма
Циљ изучавања курса: Разумевање природе игре, стваралаштва и њихових функција и начинa њиховог култивисања; Оспособљавање за праћење игре, разумевање и анализу дечјег стваралаштва; Oспособљавање за израду програма заснованих на игри и стваралаштву
Предуслови за полагање: нема посебних услова
Облици наставе: предавања са дискусијом, радионице, семинарска и практична вежбања, истраживања и извештаји студената, волонтирање у програмима заснованим на игри и стваралаштву
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Виготски, С. Л. (2005). Дечја машта и стваралаштво, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства
Крњаја, Ж. (2012). Игра на раним узрастима у А. Бауцал (ур.) Стандарди за развој и учење деце раних узраста у Србији, Београд: Институт за психологију/УНИЦЕФ, стр. 110-132
Крњаја, Ж. (2012). Компјутерска игра као интерактивни наратив.У: Голубовић, Драган (ур.). Техника и информатика у образовању - Зборник радова. Књига 2. Чачак: Технички факултет, стр. 455-460
Марјановић, А. (1987). Како препознати и оплеменити стваралачку активност предшколског детета, Предшколско дете, 1-4, стр.133- 148.
Марјановић, А. (1987). Савремена схватања о стваралаштву, Предшколско дете, 1-4, стр.113- 131
Марјановић, А., Стваралаштво, игра и васпитање предшколског детета, Предшколско дете, 1979, 1-2, стр. 3-31
Општа допунска литература
Edmiston,B.(2008). Forming Ethical Identities in Early Childhood Play.London:Routledge
Moyles,J.(2005).The exelellence of Play.London:Open University Press
↑↑↑