Pedagogija

Курс:
Филозофија и посебне науке (докт.)
У оквиру предмета: Филозофија и посебне науке
Предавачи: др Миланко Говедарицаванредни професор
др Драго Ђурићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Историјско издвајање наука као посебних и од филозофије релативно независних догодило се тек у 19. веку, иако су и раније увек разликовани такозвани метафизички, односно филозофски, и такозвани емпиријски аспекти различитих наука. Необична ситуација настала је у 20. веку када су научници, а пре свега математичари и физичари, суочени са проблемом утемељења и кризом у властитим наукама, постајали филозофи, бавећи се управо оним питањима којима се традиционално бавила метафизика, као дисциплина која лежи у основама свих наука. Испитивање овог необичног феномена и разних праваца у којима се однос филозофије и наука даље развијао представља централну тему предмета. Од наука ће, поред математике и физике, нарочита пажња бити усредсређена на психологију и њено филозофско утемељење.
Циљ изучавања курса: Циљ је да се испитају разноврсни односи и узајамни утицаји између филозофије и науке, с нарочитим акцентом на историјски условљене промене ових односа и утицаја.
Предуслови за полагање: Без посебних предуслова.
Облици наставе: Предавања, семинари и индивидуалне и групне консултације. Прорада релевантне литературе.
План курса:

1. недеља
предавање - Платонизам, интуиционизам и формализам у филозофији математике
Проф. др Милош Арсенијевић

2. недеља
предавање - Проблем бесконачности у филозофији и математици (проф. др Милош Арсенијевић)
-

3. недеља
предавање - Филозофски проблеми квантне механике (проф. др Милош Арсенијевић)
-

4. недеља
предавање - Парадокс близанаца (проф. др Милош Арсенијевић)
-

5. недеља
предавање - Филозофска анализа и психоанализа (доц. др Миланко Говедарица)
-

6. недеља
предавање - Фројдизам у савременој филозофији (доц. др Миланк Говедарица)

7. недеља
предавање - Проблем личног идентитета (доц. др Миланко Говедарица)
-

8. недеља
предавање - Измењена стања свести - психолошки и филозофски аспекти (доц. др М. Говедарица)

9. недеља
предавање - Филозофија и неуробиологија (доц. др Драго Ђурић)
Историјски приказ односа – од физиогномије и френологије до савремене неуронауке и науке о мозгу

10. недеља
предавање - Неурон, квант, ген и свест (доц. др Драго Ђурић)
-

11. недеља
предавање - Неуробиолошка натурализација интенционалности и ментално узроковање
Доц. др Драго Ђурић

12. недеља
предавање - Неуробиологија, проблем личног идентитета и одговорности
Доц. др Драго Ђурић

13. недеља
предавање - Дискусија поводом свих предавања
Проф. др Милош Арсенијевић, доц. др Миланко Говедарица, доц. др Драго Ђурић
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
P. Benacerraf and H. Putnam (eds.), Philosophy of Mathematics, Prentince Hall, 1964.
A. Grünbaum, Philosophical Problems of Space and Тime, Reidel, 1974.
M. Jammer, The Philosophy of Quantum Mechanics, John Wiley and Sons,1974.
M. Arsenijević, Prostor, vreme, Zanon (§ 122), Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2007.
O. Savić (pr.), Filozofsko čitanje Frojda, Beograd, 1988.
M. Govedarica, »Eros, seksualnost, tanatos«, Theoria, Beograd, 3/1996.
S. E. Braude, First Person Plural, Lanham, 1995.
S. P. Petrović, Stanja izmenjene svesti, Gornji Milanovac, 1990., M. Govedarica, Filozofska analiza iracionalnosti.
Breidbach, O., Die Materialisierung des Ichs, Frankfurt a/M 1997.
Kasper, Van U., Kann die Quantentheorie den Hirnforschern helfen, Probleme zu verstehen? Deutsche Zeitschrift fur Philosophie, 2/2004, Greenspan, P. S., Genes, Electrotransmitters, and Free Will (dos
Libet, B., Do We have Free Will, The Oxford Handbook of Free Will, (Ed. Kane, R.) Oxford 2002 и Journal of Consciousness Studies 6, 8-9/1999; Habermas, J., Freiheit und Determinismus, Deutsche Zeitsch
Roth, G., Fuhlen, Denken, Handeln – Wie das Gehirn unser Verhalten steuert, (поглавље: ’’Freier Wille, Verantwortlichkeit und Schuld,) Frankfurt a/M 2003; Luderssen, K., Andert die Hirnforschung das S
↑↑↑