Pedagogija

Курс:
Увод у развојну психологију (осн.)
У оквиру предмета: Увод у развојну психологију
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Александер Бауцалредовни професор
др Ксенија Крстићванредни професор
др Драган Јанковићдоцент
др Јелена Врањешевићванредни професор
др Ивана Степановић Илићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Појам психичког развоја, важна питања развојне психологије (наслеђе и средина, континуитет и дисконтинуитет...). Лаичка и научна схватања о психичком развоју; Методолошки проблеми истраживања развојно-психолошких феномена, Неурофизиолошки развој, Периодизација развоја; Развојне норме (дефиниција, врсте, порекло, коришћење норми); Пренатални период; Рани развој; Рано детињство; Средње детињство; Адолесценција; Зрело доба и старење; Рани развој и његови развојни ефекти; Развој социјалних односа; Утицај школе и школовања на развој; Развој у периоду адолесценције
Циљ изучавања курса: Стећи основна знања о развојној психологији као научној дисциплини и специфичним методолошким аспектима истраживања развојних промена
Предуслови за полагање: нема
Облици наставе: Предавања Вежбе Групна дискусија Рад у малим групама Испитивање деце Прављење нацрта истраживања Семинарски рад
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
•Cole, M. & Cole, S. (1993): Развој детета; Sciefintic American Books, New York, одабрана поглавља
•Мирић, Ј. (ур.) (1983): Когнитивни развој детета (Зборник 3); Савез друштва психолога Србије, Београд. текстови
•Ивић, И и сар. (1976) Развој и мерење интелигенције, том I; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд; стр: 44-76; 106-115
•Ивић, И. (1987); Човек као animal symbolicum; Нолит, Београд
•Ивић, И., Игњатовић-Савић, Н. и Росандић, Р.: Приручник за вежбе из Развојне психологије
•Кларк,А.М и Кларк,А.Д. (19 ) Рано искуство; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд; текстови: Кларк и Кларк, Ј.Колухова, М.Ратер
•Пијаже, Ж. & Инхелдер, Б. (1978): Интелектуални развој детета; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
•Пијаже, Ж. & Инхелдер, Б. (1990): Психологија детета; Издавачка књижница Зорана Стојановића, Срем. Карловци
•Смиљанић, В. (1989): Развојна психологија; Савез друштва психолога Србије, Београд
•Виготски, Л.С. (1977): Мишљење и говор; Нолит, Београд
↑↑↑