Pedagogija

Курс:
Компаративна педагогија (мастер)
У оквиру предмета: Компаративна педагогија
Предавачи: др Вера Спасеновићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава: Предмет проучавања компаративне педагогије. Циљеви и задаци компаративне педагогије. Компаративна педагогија у систему педагошких дисциплина. Методолошки приступи компаративном проучавању васпитања и образовања. Детерминанте развоја школских система. Структура, организација и начин функционисања школских система страних земаља (нивои и циклуси образовања, циљеви образовања, програми образовања, управљање у образовању, финансирање образовања, образовање и стручно усавршавање наставника). Показатељи стања развијености и функционисања школских система страних земаља. Тенденције и правци развоја школских система европских земаља. Могућности и ограничења имплементације решења која потичу из различитог друштвено-економског и културног контекста. Практична настава:/
Циљ изучавања курса: Упознавање са основним теоријско-методолошким проблемима компаративне педагогије; стицање знања o основним карактеристикама школских система из компаративне перспективе; разумевање савремених тенденција у развоју школских система европских земаља.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања, дискусије, рад у малим групама, претраживање и анализа литературе и других извора података, презентације студентских радова на часу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Spasenović, V. & Hebib, E. (2013). Education Policy Between Global Tendencies in Education and Local Needs. In M. Despotović, E. Hebib and Nemeth, B. (Eds.), Contemporary Issues of Education Quality (323-336). Belgrade: Institute for Pedagogy and Andragogy.
Спасеновић, В. (2013). Школски системи из компаративне перспективе. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду.
Crossley, M. & Watson, K. (2003): Comparative and International Education: Globalisation, Context and Difference. London: RoutledgeFalmer. (poglavlja: 2, 3, 4).
Филд, С. и сар. (2010). Нема више неуспешних: десет корака до једнакоправности у образовању. Парис: ОЕЦД; Министарство просвете РС.
Eurydice/Eurostat/Evropska Komisija (2012). Ključni podaci o obrazovanju u Europi 2012. Brussels: EACEA.
Teese, R. (2007). International studies in educational inequality, theory and policy. Dordrecht: Springer.
↑↑↑