Pedagogija

Курс:
Методе рада предшколског педагога (мастер)
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
др Живка Крњајаредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Шта одређује делатност предшколске установе; Организација рада установе; Улоге предшколског педагога; Програм, планови, извештаји и вођење документације о сопственом раду и о раду установе; Опремање и структуирање простора и дидактичког материјала; Развијање програма установе; Планирање и евалуација програма; Вођење политике установе у сарадњи са другим актерима (развијање професионалне заједнице, макро и микро проблеми вођења политике установе) Професионално усавршавање практичара и развијање нових програма и облика рада Практична настава: Теренско истраживање (интервју и систематско посматрање); Израда инструмената за праћење програма рада установе; Израда и презентација извештаја о пројекту/процесу рада установе; Избор једног домена рада педагога и израда плана акције, реализација и презентација
Циљ изучавања курса: Развијање професионалног приступа раду ПП; упознавање и критичко преиспитивање подручја делатности, законских и нормативних регулатива и професионалне улоге предшколског педагога; развијање педагошких знања и вештина потребних за делатност ПП
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: предавања са дискусијом, истраживања, презентације, практични задаци, извештаји
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Paige-Smith, A., Craft,A.(2007)Reflection and development community of practice (170-179; u Paige-Smith, A., Craft,A.,Developing Reflective Practice in The Early Years, Open University Press
Ferraro, J.M. (2000).Reflective practice and proffesional development, ERIC Digest
Marsick, V.,Watkins, K. (2003)Demonstrating the Value of an Organization's Learning Culture: The Dimensions of the Learning
Pavlović Breneselović,D. (2012), Od prirodnih neprijatelja do partnera - sistemski pristup u sagledavanju odnosa porodice i javnog vaspitanja, Beograd: Filozofski fakultet, str.
Krnjaja,Ž., Pavlović Breneselović,D. (2011) Vaspitači kao istraživači sopstvene prakse, Nastava i vaspitanje, 2
Pavlović Breneselović, D.(2010) Od tima do zajednice učenja, Pedagogija, 2
Wenger,E., McDermott, R., Snyder,W. (2002) Cultivating communities of practice, Boston: Harvard Buissines School Press, str.
Pavlović Breneselović, Krnjaja, Ž. (2012) Interaktivni sistem profesionalnog razvoja, Andragoške studije, 2:
↑↑↑