Pedagogija

Курс:
Развијање отвореног курикулума у дечјем вртићу (мастер)
Предавачи: др Живка Крњајаредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Отворени курикулум као исход трансформације васпитно-образовне праксе. Учење и подучавање као ко-конструкција знања и идентитета. Дечји вртић као организација која учи. Развијање курикулума путем акционог истраживања: реконструкција васпитно-образовне праксе, њеног разумевања и услова у којима се ствара и мења. Приказ и анализа примера истраживања. Полазишта у развијању курикулума: анализа текста (програма) и анализа васпитне праксе: "слика" детета и његов положај у васпитном процесу и улога васпитача. Преиспитивање структуре и културе установе: деконструкција имплицитних педагогија васпитача и скривеног курикулума установе. Уношење промена и праћење њихових ефеката. Грађење поља заједничких значења и вредности путем групне расправе, посматрања и евалуације/ рефлексије. Функције и начин вођења документације. Улога стручног сарадника у координисању акционог истраживања Практична настава:извођење почетних корака акционог истраживања на терену, израда извештаја и групна анализа.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената за вођење процеса трансформације васпитно-образовне праксе/ развијање курикулума на нивоу вртића, путем колаборативног акционог истраживања.
Предуслови за полагање: положен предмет Системи и програми предшколског васпитања
Облици наставе: предавања и дискусија на основу литературе, семинарски радови, практична истраживања на терену са анализом писмених извештаја и видео снимака
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Elliott, J., 1993, What have we learned from action reseach in school-based evaluation, Action Reseach, vol.1, No.1
Hendrick, J., ed., 1997, First Steps Towards Teaching the Reggio Way, London, Prentice-Hall Int
Miljak, A., 2005, Sukonstrukcija kurikuluma ranog odgoja, Pedagogijska istraživanja, br. 2
Мишкељин, Л., 2008, Дечји вртић као извор курикулума, Задужбина Андрејевић
Pavlovski, T., 1998/2004, Prikaz jednog akcionog istraživanja: tematsko planiranje vaspitno-obrazovnog rada u vrtiću, u: Pešić i dr., Pedagogija u akciji, Beograd, IPA
Pešić, M., 1998/2004, Samoevaluacija praktičara, u: Pešić i dr., Pedagogija u akciji, Beograd, IPA
Пешић, М., 1989, Програмирање васпитно-образовног рада по областима: једно акционо истраживање, Предшколско дете, вол. 19, бр. 2.
Rinaldi, C., 2001, Documentation and Assesment, u (grupa autora), Making Learning Visible, Reggio Emilia, Reggio Children, 78-115
Slunjski, E., 2006, Stvaranje predškolskog kurikuluma, Zagreb, Mali profesor (50-72)
↑↑↑