Pedagogija

Курс:
Савремени педагошки правци (осн.)
У оквиру предмета: Савремени педагошки правци
Предавачи: др Биљана Бодрошки-Спариосуванредни професор
др Мирјана Сенић Ружићдоцент
Лука Николићистраживач-приправник
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава Основе, извори и главне карактеристике педагошких праваца насталих крајем XIX и почетком XX века. Настанак и основе индивидуалне педагогије. Толстојево схватање васпитања и школе. Педагошке идеје Е.Кеј. Основе социјалне педагогије. Социјална педагогија П.Наторпа. Диркемово схватање васпитања и педагогије. Основе културне педагогије. Основне варијанте радне школе (школа рада мануелног правца, школа рада интелектуалног правца, активна школа, школа рада илустративног правца, продуктивна школа рада). Основи прагматистичке педагогије. Експериментална педагогија. Компаративна педагогија. Практична настава Вежбе, семинари, дискусије о схватању природе детета, суштини, циљу, садржају и методама васпитања у различитим педагошким школама и правцима, као и о покушајима практичне примене неких педагошких идеја.
Циљ изучавања курса: Упознавање са различитим концепцијама васпитања, педагошким школама и правцима; оспособљавање за критичко сагледавање и процењивање педагошких теорија и учења; упућивање студената у одговарајуће облике истраживачког рада у овој области.
Предуслови за полагање: Положен испит из Историје педагошких идеја
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинари, дискусије, групни и индивидуални рад, презентације радова, менторски рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Диркем, Е. (1981), Васпитање и социологија, Београд: ЗУНС
Дјуи, Џ. (1970), Васпитање и демократија, Цетиње: Обод.
Кеј, Е. (2001), Столеће детета, Загреб: Едука.
Коцић, Љ. (2004), Активна школа А. Феријера, Зборник Института за педагошка истраживања, бр. 36, 49-65, Београд: ИПИ.
Коцић, Љ. (1983), Експериментална педагогија, (одговарајући делови), Београд: ИПИ и Просвета.
Митровић, Д. (1981), Модерни токови компаративне педагогије, Сарајево: "Свјетлост".
Наторп, П. (1922), Образовање и заједница - социјална педагогија, у: Општа педагогика, 28-38, Београд: "Рајковић и Ћуковић".
Поткоњак, Н. (2000), ХХ век - ни век детета ни век педагогије, Београд: Учитељски факултет.
↑↑↑