Pedagogija

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бражник, Е. И. (2006): „Особености методологије компаративних педагошких истраживања“, Педагогија (Беогарад), бр. 2, стр. 146–157.
Врцељ, С. (2005): У потрази за идентитетом - из перспективе компаративне педагогије, Хрватско футуролошко друштво: Графтраде, Ријека.
Goodman, J. & Jane, M (2004): History of education – definiing a fild, History of Еducation, Vol. 33, No. 1, p. 1-10.
Lowe, R. (2002): Do we still need history of education: is it central or peripheral? History of Education, Vol. 31, No. 6, p. 497-504.
Корнетов Г. Б., Безрогов В. Г. (ред.) (2001): История педагогики на пороге XXI века: историография, методология, теория: В 2 ч. / Рос. акад. Образования, Москва.
Милић, В. (1978): Социолошки метод (друго издање), Београд,
Печујлић, М. (1976): Методологија друштвених наука, Савремена администрација, Београд.
Тешић, М. В. (1986): "Историја педагогије (скица за расправу)", Педагогија (Београд), бр. 3, стр. 249–293.
Савићевић, Д. (1984): Компаративна проучавања васпитања и образовања, Просвета – ИПИ, Београд.
Стојак, Р. (1990): Метода анализе садржаја, Сарајевао.
↑↑↑