Pedagogija

Курс:
Историја педагошких идеја - општи курс
У оквиру предмета: Историја педагошких идеја
Предавачи: др Александра Илић-Рајковићванредни професор
др Наташа Вујисић-Живковићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 12.00
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Упознавање студената са програмом и начином рада и оцењивања.

1. недеља
вежбе - Уводни час
Упознавање са програмом рада на вежбама, њиховом организацијом и предиспитним обавезама студената у оквиру тога.

2. недеља
предавање - Предмет, задаци и значај изучавања историје педагошких идеја
Псторија педагошких у систему педагошких и других дисциплина и методолошки проблеми специфични за изучавање прошлости педагошких идеја;

3. недеља
предавање - Системи васпитања у Спарти и Атини
~ Значај, циљеви, садржаји и методе васпитања Приручна литература: Др.Владета Тешић-Скрипта

3. недеља
вежбе - Системи васпитања у Спарти и Атини
~ Разговор о Плутарховом опису спартанског васпитања Литература: Плутарх-О спартанском васпитању, Збирка текстова педагошких класика, Савремена школа, Београд, 1960., стр.7-11.

4. недеља
предавање - Софисти и Сократ: идеје о васпитању
Приручна литература: Др.Владета Тешић-Скрипта

4. недеља
вежбе - Софисти и Сократ: идеје о васпитању
~ Дискусија о Сократовој методи вођења дијалога на основу Ксенофонтовог "записа" о Сократу; Изворна литература: Ксенофонт, Записи о Сократу - Сократова метода, Збирка текстова педагошких класика, стр. 11-13

5. недеља
предавање - Платон: личност, рад, списи, филозофске и идеје о васпитању
~ Личност, рад, списи Платона, учење о идејама, човеку, држави и значају, циљу, методама и садржајима васпитања; Приручна литература: Др.Владета Тешић-Скрипта (хпл) Др. Милош Ђурић – Историја хеленске етике , Завод за уџбенике..., Београд, стр. 315-333 (потражити посебно) Љубица Радулашки- Платоново схватање човека и васпитања, Педагошка стварност, Нови Сад, 10-11, 1981. (хпл) Љубица Радулашки- Музичко и гимнастичко васпитање у проблеми учења у схватањима Платона, Педагошка стварност, бр.2, 1989.

5. недеља
вежбе - Платон: филозофске и идеје о васпитању
~ Дискусија о прочитаној изворној литератури; Изворна литература: Платон-Држава, Култура, Београд, књига VII, стр.228-263, Закони, БИГЗ,1971, ст.31-65,169-201,251-301.

6. недеља
предавање - Аристотел: личност, рад, списи, филозофске и идеје о васпитању
Приручна литература: Др.Владета Тешић-Скрипта Др. Милош Ђурић – Историја хеленске етике , Завод за уџбенике..., Београд, стр. 369-384

6. недеља
вежбе - Аристотел: филозофско и педагошко учење
~ Дискусија о прочитаној изворној литератури; Изворна литература Аристотел-Политика, Култура, Београд,1970., стр.253-267

7. недеља
предавање - Школе и образовање у старом Риму
Школе и образовање у старом Риму током три периода римске историје - родовског, републиканског и императорског; Основни подаци М.Ф.Квинтилијану; Приручна литература Е.Н.Медински-Историја педагогике, стр. 50-56

7. недеља
вежбе - Педагошка схватања М.Ф.Квинтилијана
~ Идеје Квинтилијана о значају, суштини, циљу, методама васпитања, васпитачима, школи и настави на различитим узрастима које овај педагог износи у делу "О образовању говорника"; - Изворна литература: М.Ф.Квинтилијан, О образовању говорника, Збирка текстова педагошких класика, стр. 54-67

8. недеља
предавање - Школе и образовање у средњем веку
~ Школе и образовање у средњем веку (Парохијске, манастирске, и катедралне школе; Универзитети; Схоластички карактер васпитно-образовног рада; Систем ритерског васпитања; Градске (сенатске, цеховске и гилдијске) школе ~Литература: Е.Н.Медински-Историја педагогике,стр. 64-86

8. недеља
вежбе - Осврт на педагошка схватања античких филозофа и педагога
~ Покушај синтетичког увида у педагошка схватања античких филозофа и педагога и указивање на њихов утицај на развој педагошких идеја у доба хуманизмма и ренесансе;

9. недеља
предавање - Педагошка мисао у доба хуманизма и ренесансе
Педагошка мисао у доба хуманизма и ренесансе и схватања о васпитању Франсоа Раблеа, Мишела де Монтења, Еразма Ротердамског, Хуана Луиса Вивеса

9. недеља
вежбе - Идеје о васпитању у доба хуманизма и ренесансе
~ Анализа одломака из дела Франсоа Раблеа, Мишела де Монтења, Еразма Ротердамског, Хуана Луиса Вивеса; Изворна литература: - Монтењ-Огледи, Веселин Маслеша, Сарајево, 1964., (Огледи о васпитању) или било које друго издање - Ф.Рабле-Гаргантуа и Пантагруел, Збирка текстова педагошких класика, стр. 67 -82 - Е.Ротердамски-Похвала лудости, било које издање

10. недеља
предавање - Идеје о васпитању Томаса Мора и Томаза Кампанеле
~ Схватања о васпитању у делима првих социјалиста утописта и разговор о прочитаној изворној литератури; - Приручна литература: Др.Владета Тешић-Скрипта - Изворна литература: Т.Мор-Утопија, Култура,Београд,1953. Т.Кампанела-Град сунца, Култура, Београд, 1964. (одломци из оба дела штампани су и у Збирци текстова педагошких класика)

10. недеља
вежбе - Осврт на пређено градиво и припрема за колоквијум
~ Разговор о литератури читаној од почетка семестра и техничка упутства и припрема за колоквијум;

11. недеља
предавање - Школе и образовање у време реформације и противреформације
~ Школе и образовање у време реформације и противреформације (језуитски систем васпитања) Изворна литература: Ratio studiorum et institutiones scholasticae societatis Jezu, (Језуитски школски устав) Збирка текстова педагошких класика, стр.110-116 (хил)

11. недеља
вежбе - Колоквијум
~ Тест знања

12. недеља
предавање - Личност, рад, списи Јана Амоса Коменског
Ј.А.Коменски - биографски подаци, практичан и списатељски рад;

12. недеља
вежбе - Списи Ј.А.Коменског
~ Основни подаци и припрема за читање и анализу изворних текстова Коменског;

13. недеља
предавање - Педагошке идеје Јана Амоса Коменског
~ Педагошке идеје Јана Амоса Коменског - значај, могућности и циљ васпитања; суштина и методе моралног образовања, систем образовања, схватања о настави, идеје о пансофијском образовању; -Приручна литература: Др.Владета Тешић-Скрипта Др.Владо Шмит-Ј.А.Коменски, предговор у књизи Велика дидактика, Београд, 1953. Др.Владета Тешић-Савременост и актуелност педагошког мишљења Ј.А.Коменског, Настава и васпитање бр.1, Београд, 1970, стр.1-11

13. недеља
вежбе - Педагошке идеје Јана Амоса Коменског
~Педагошке идеје Јана Амоса Коменског - значај, могућности и циљ васпитања; суштина и методе моралног образовања; - Изворна литература: Ј.А.Коменски,Велика дидактика, Савез педагошких друштава Југославије, Београд, 1954. или Завод за уџбенике...,Београд

14. недеља
предавање - Схватања Ј.А.Коменског о школи и настави
~ Концепт школа, организација наставе (разредно-предметно-часовни систем И идеје Коменског о доживотном образовању; - приручна литература као за претходно предавање

14. недеља
вежбе - Схватања Ј.А.Коменског о школи и настави
~ Анализа изворне литературе уз посебан осврт на схватања Коменског о васпитању деце у предшколском узрасту у оквиру тзв. материнске школе - Изворна литература: Ј.А.Коменски,Велика дидактика, Савез педагошких друштава Југославије, Београд, 1954. или Завод за уџбенике...,Београд; (потражити посебно) Ј.А.Коменски, Пампедија, Пансофијска школа, Педагогија, Београд, 1970, стр.207-259 Ј.А.Коменски, Материнска школа,Завод за уџбенике..., Београд, 2002.

15. недеља
предавање - Педагошке идеје Џона Лока
~ Личност, рад, списи и основне филозофске идеје Џона Лока и његова схватања о значају, могућностима и циљу васпитања,затим појединим аспектима васпитања - физичком, моралном и интелектуалном, о суштини и функцијама наставе као и садржајима и методама наставног рада; - Приручна литература: Др.Владета Тешић-Скрипта

15. недеља
вежбе - Схватања Џона Лока о васпитању
~ Разговор о Локовом виђењу разрешења конкретних васпитних проблема - о дечијој лажи, страху, љубомори, свирепости, мотивацији за учење... - Изворна литература: Џ.Лок, Мисли о васпитању, Завод за издавање уџбеника,Београд

16. недеља
предавање - Личност, рад, списи и схватања о васпитању Ж.Ж.Русоа
~ Русо: основни биограски подаци, списи и схватања о суштини и циљу васпитања, о периодизацији узраста и васпитању током првог периода;

16. недеља
вежбе - Ж.Ж.Русо: Схватања о васпитању уопште и васпитању деце у прва два периода
~ Русоова схватања о значају, могућностима, суштини, циљу васпитања, затим о принципима природности и слободе у васпитању, периодизацији узраста као и о нези деце до три године и васпитању чула у другом периоду развоја. Изворна литература: Ж.Ж.Русо, Емил или о васпитању, Естетика, Ваљево, 1989

17. недеља
предавање - Ж.Ж.Русо о настави и морално-религијском васпитању
~ Примери примене принципа природности и сободе у оквиру ових аспеката васпитања у Русоовом делу "Емил" - Изворна литература: Ж.Ж.Русо, Емил или о васпитању, Естетика, Ваљево, 1989

17. недеља
предавање - Ж.Ж. Русо: схватања о интелектуалном, моралном, религијиском и васпитању жена
~ Русо о могућностима учења и поучавања на појединим узрастима, о настви, садржајима и методама наставе, о методама моралног васпитања и значају примера учитеља, као и о примени принципа природности и слободе у оквиру ових аспеката васпитања... - Приручна литература Др.Владета Тешић-Суштина и вредност Русоовог педагошког стваралаштва , Савремена школа бр.7-8, 1962, Београд, стр.394-410

18. недеља
предавање - Ј. Х. Песталоци: личност, рад, списи и схватања о васпитању
Ј. Х. Песталоци: личност, практичан педагошки рад, списи, суштина васпитног процеса, циљ васпитања, функција и основна начела наставног рада, породично васпитање, морално-религијско васпитање... - Приручна литература: Др.Милорад Ванлић-Предговор у књизи Како Гертруда учи своју децу, Београд, 1964.

18. недеља
вежбе - Ј.Х.Песталоци: личност, списи и практичан педагошки рад
~ Анализа изворног дела и разговор на тему: изграђивање теорије кроз праксу и праксе кроз теорију на примеру педагошког рада Песталоција;У оквиру тога и разговор о схаватњима овог педагога о суштини васпитног процеса, циљу васпитања, функцији и основним начелима наставног рада, породичном васпитању и морално-религијском васпитању; - Изворна литература: Ј.Х.Песталоци-Како Гертруда учи своју децу,Просвета, Београд, 1946

19. недеља
предавање - Педагошке идеје Ј.Ф.Хербарта
~ Ј.Ф.Хербарт: личност, филозофско-научне основе педагошког система, педагошки рад, списи, етика и психологија као темељ научне педагогике, циљ васпитања, средства васпитања, настава, васпитање у ужем смислу, хербартовска педагогика-Цилер, Рајн, Стој;

19. недеља
вежбе - Ј.Ф.Хербарт- схватање о теорији формалних ступњева у настави
~ Разговор о теорији формалних ступњева на примеру конкретне наставне јединице конципиране по овој теорији;

20. недеља
предавање - Педагошке идеје Ф.Фребела
Ф.Фребела: личност, педагошки рад, суштина васпитног процеса, циљ васпитања, природа васпитаника, основни принципи педагошког рада, значај и функција дечије игре, дечји дарови, дечји вртови; - Приручна литература: Е.Н.Медински-Историја педагогике,

20. недеља
вежбе - Дечији дарови у у оквиру концепције Ф. Фребела
Ф. Фребел: значај и функција дечије игре, дечји дарови, дечји вртови; Изворна литература *Ф.Фребел-Васпитање човека, Збирка текстова педагошких класика

21. недеља
предавање - К.Д.Ушински - педагошке идеје
~ Анализа изворне литературе- разговор о схватњима Ушинског о улози рада у животу човека и о повезаности педагошке теорије и праксе; - Изворна литература К.Д.Ушински-Човек као предмет васпитања, Веселин Маслеша, Сарајево,1957., (предговор писца) (хил) К.Д.Ушински-Изабране педагошке расправе и чланци, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1960. стр.37-58,159-180

21. недеља
предавање - Педагошке идеје К.Д.Ушинског
Педагошке идеје К.Д.Ушинског: схватања о педагогији као науци, циљ васпитања, однос теорије и праксе у педагошком раду, морално васпитање, личност наставника и принципи наставног рада; - Приручна литература: Радован Теодосић-Педагошко дело Ушинског у књизи Педагошке расправе и чланци К.Д.Ушинског, Београд, 1960

22. недеља
предавање - Педагошки погледи социјалиста утописта Роберта Овена
- Педагошки погледи социјалиста утописта Роберта Овена Литература: Р.Овен-Говор становницима Њу Ленарка из књиге Нови поглед на друштво, Култура, Загреб, 1957., 147-181. (хил) Др.Никола Поткоњак-Роберт Овен , Савремена школа бр.7-8, Београд, 1958

22. недеља
вежбе - Осврт на пређено градиво
~ Педагози и њихова теоријска и практична дела у темељима савремене педагогије.

23. недеља
предавање - Педагошке идеје Џона Дјуија
Педагошке идеје Џона Дјуија: друштвена функција васпитања, васпитање као растење и развијање, суштина и циљеви васпитања;

23. недеља
вежбе - Џон Дјуји: "Васпитање и демократија"
~ Анализа изворног дела и разговор о поглављима: Образовање као животна потреба, Васпитање као друштвена функција, Васпитање као усмеравање, Васпитање као растење, Припрема, развитак и формална дисциплина, Васпитање схваћено конзервативно и прогресивно, Демократско схватање у области васпитања, Циљеви васпитања, Природни развој и друштвена ефикасност као циљеви; - Изворна литература Џ.Дјуи-Васпитање и демократија, 1970

24. недеља
предавање - Педагошке идеје Г. Кершенштајнера
~ Педагошке идеје Г. Кершенштајнера: образовање као стање, педагошки акт, субјекат образовања, објекат образовања, принципи образовног поступка; - Приручна литература: Тешић, В.: Схватања Георга Кершенштајнера о морално аутономној личности, Настава и васпитање, 1996., бр.4-5, стр. 763-779 Илић, А.: Појам образовања у теорији Георга Кершенштајнера, Настава и васпитање, 2003., бр. 4, стр. 464 -474

24. недеља
вежбе - Појам образовања у теорији Г. Кершенштајнера
~ Г.Кершенштајенр: образовање као стање и основни елемнти образовног поступка; - Изворна литература Г. Кершенштајнер-Теорија образовања, Геца Кон, Београд, 1939.

25. недеља
предавање - Модели организације васпитно-образовног рада у духу идеја нове школе
Модели организације васпитно-образовног рада у духу идеја нове школе: Радна школа, Далтон план, Винетка план, Декроли метода, Пројект метод, Манхајмски систем, Јена план, комплексна настава... - Литература: Др.Владимир Спасић-Увод у нову школу и савремену наставу, Београд, 1928.

25. недеља
вежбе - Схватање Г. Кершенштајнера о објекту образовања
~ Теорија интересовања, закони развоја интересовања и њихова примена у васпитању; функционално јединство принципа образовног поступка; - Изворна литература Г. Кершенштајнер-Теорија образовања, Геца Кон, Београд, 1939

26. недеља
предавање - Педагошке идеје и практичан рад А.С.Макаренка
- Приручна литература: Др.Владета Тешић-А.С.Макаренко и наша педагошка стварност, Педагогија бр.4, 1963.,Београд

26. недеља
вежбе - Практичан педагошки рад А.С.Макаренка
~ Разговор о прочианој изворној литератури; - Изворна литература А.С.Макаренко-Изабране педагошке расправе, Веселин Маслеша, Сарајево, 1975. А.С.Макаренко-Књига за родитеље, Веселин Маслеша, Сарајево, 1956.

27. недеља
предавање - Осврт на пређено градиво

27. недеља
вежбе - Осврт на пређено градиво

28. недеља
предавање - Припрема за испит

28. недеља
вежбе - Припрема за испит
~ Вежба: осврт на пређено градиво кроз тест знања који студенти сами састављају и узајамно решавају;

29. недеља
вежбе - Евалуација
Евалуација наставе од стране студената и повратна информација студентима о њиховом степену ангажовања у реализацији предиспитних обавеза;
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Литература за сваку наставну јединицу је већ наведена у оквиру плана рада по недељама.
↑↑↑