Klasične nauke

Историја хеленске књижевности
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
др Душан Поповићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 14.00
Начин полагања: колоквијум+усмени
Садржај предмета: Аутори и дела хеленске књижевности, историјски контекст и теоријски аспекти античке грчке књижевности, наука о књижевности и књижевна критика код Хелена.
Циљ изучавања предмета: Тежиште рада је на утврђивању и систематизовању већ стечених знања из хеленске књижевности (у оквиру Прегледа античке књижевности и других предмета) и постепеном проширивању тих знања новим информацијама и продубљивању поимања хеленске књижевности, како би студенти могли да, без присећања на дела и ауторе, слободно анализирају и сигурно повезују феномене хеленске и целокупне античке књижевности према књижевно-историјским и књижевно-теоријским принципима.
Предуслови за полагање: Познавање класичних језика у мери потребној за праћење наставе античке књижевности.
Облици наставе: 4 часа предавања и 4 часа семинарских вежабања недељно.
Обавезе студената: Обавезно је похађање предавања и семинарских вежбања. Пре приступања испиту потребно је написати 1 семинарски рад и положити 2 колоквијума на којима се проверава познавање градива које је обрађивано на семинарским вежбањима.
Постојећи курсеви:
↑↑↑