Klasične nauke

Античка реторика
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
др Душан Поповићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: усмени
Садржај предмета: Историјат и теоријски аспекти античке реторике, однос грчке и римске реторике, реторика, поетика, естетика, стилистика и књижевна критика.
Циљ изучавања предмета: Упознавање студената са основним проблемима који се тичу античке реторике и њенога историјскога развоја. Однос реторике и њој сродних дисциплина. Оспособљавање студената да састављају и произносе беседе према реторичким правилима, а у књижевним текстовима да анализом препознају основне реторичке елементе.
Предуслови за полагање: Поѕнавање основа античке књижевности.
Облици наставе: 2 часа предавања и 2 часа вежбања недељно.
Обавезе студената: Обавезно је похађање предавања и семинарских вежбања.
Постојећи курсеви:
↑↑↑