Klasične nauke

Историјска граматика грчког језика II
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: усмени
Садржај предмета: Грчки језик од микенског до византијског периода у историјској, компаративној и културноисторијској перспективи.
Циљ изучавања предмета: продубљавање и проширивање увида у историју грчког језика стеченог у оквиру предмета ИСТОРИЈСКА ГРАМАТИКА ГРЧКОГ ЈЕЗИКА I на трећој години, ближе упознавање са његовим појединим периодима и варијантама (територијалним, литерарним), увод у његово компаративно изучавање у кругу сродних индоевропских језика, интердисциплинарни приступ језику као културноисторијском феномену.
Предуслови за полагање: положен испит из Историјске граматике грчког језика I. Курсеви су отворени за факултативне полазнике који не полажу испит, али треба да поседују основно знање грчког језика
Облици наставе: једносеместрални курсеви
Обавезе студената: редовно и активно похађање курсева
Постојећи курсеви:
↑↑↑