Klasične nauke

Познолатинска филологија
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: усмени
Садржај предмета: тематски
Циљ изучавања предмета: стицање основних знања из књижевно-културне и језичке историје латинске позне антике и средњег века; развој вештине читања и тумачења хришћанских и средњовековних латинских текстова
Предуслови за полагање: Студент мора бити уписан на четврту годину студија класичних наука.
Облици наставе: 2 часа предавања и 2 часа вежбања недељно током 2 семестра
Обавезе студената: Редовно похађање наставе и припрема за читање задатих текстова. У току године сваки студент добија, у договореном року и с датом литературом, и неки од нарочитих задатака: да самостално припреми и на вежбањима води тумачење једног латинског текста; да припреми излагање (не дуже од 15 минута) на тему везану за текст који се обрађује; да с неког од модерних страних језика преведе краћи текст свима препоручљив за читање.
Постојећи курсеви:
↑↑↑