Klasične nauke

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

30. недеља
предавање - Предавања
Упознавање са садржајем предмета и литературом – Однос изучавања Позне антике према класичним наукама и према медијевистици – Предмет и опсег познолат студија – Главне области познолат студија – Периферне области и помоћне дисциплине – Познолатински извори: хронологија и типологија (1) – Познолатински извори: хронологија и типологија (2) – Познолатински извори: издања – Историјски, просопографски, књижевноист и други приручници за познолат студије (1) – Историјски, просопографски, књижевноист и други приручници за познолат студије (2) – Научна удружења, часописи, скупови и акта посвећена познолат студијама – Речници и приручници за позни латинитет – Изучавање позног латинитета: E. Löfstedt, D. Norberg – Изучавање вулгарног латинитета: V. Väänänen, J. Herman – Питање о хр латинитету као засебној појави у склопу лат јез историје: J. Schrijnen, C. Mohrmann. – У 2. сем, предавања се прилагођавају ономе чиме се студенти баве у завршним радовима.

30. недеља
вежбе - Вежбања
Вежбања се посвећују техничком аспекту стручног и научног рада. У току школске године студент ће, према договору с ментором и уз дискусију на вежбањима, начинити кратак, методски и технички коректан писмени рад уско везан за тему завршног рада.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Biogr-bibliogr Kirchenlexikon, www.bautz.de/bbkl; DOPP, GEERLINGS (изд.), Lex d ant christl Literatur, Herder 32004; DE PRISCO, Il lat tardoant e altomed, Roma 1991; Lat vulgaire – lat tardif (акта међунар колоквија о вулг и позном лат), 1– , 1987– ; MANTELLO, RIGG (изд.), Medieval Latin: An Introd and Bibliogr Guide, Washington, D.C. 1996; STOTZ, Hb z lat Spr d Mittelalters, 1–5, München 1998–2004; ŠAMIĆ, Kako nastaje naučno djelo, Sarajevo 1968.
↑↑↑