Klasične nauke

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

30. недеља
предавање - Преглед грчко-римске књижевности
Појам античке (грчко-римске) књижевности и посебно место хеленске и римске књижевности у њој, фрагментарност и ванкњижевни елементи у чувању и преношењу античке књижевности, особеност њиховог корпуса. Историјски и културни оквири римске књижевности: етрурски и грчки допринос; питање оригиналности римске књижевности. Античко и модерно поимање књижевности: књижевни узор и књижевна слобода, типско полазиште и стваралачко подражавање; римска књижевност између литерарне традиције и креације; архаизам, класицизам, “нови стил”. Традиција усмене књижевности, особености периодизације античке књижевности; античко поимање књижевности (философска, историографска и стручна литература као интегрални део књижевности). Органски развој грчко-римске књижевности и њена аутохтоност; хомерско питање и “грчко чудо”. Античка књижевност као темељ европске књижевности; њене опште одлике и разлике у односу на старооријенталне књижевности (рационализам, хуманизам, индивидуализам). Улога религије и митологије у конституисању античке књижевности (трагедија, комедија) и у њеном конвенционализовању (хеленистичко-римско доба). Философија и античка књижевност: улога философских система и школа на топику и жанровске иновације у античкој књижевности.

30. недеља
вежбе - Анализа илустративних текстова
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- М. Н. Ђурић, Историја хеленске књижевности, Београд 1997. - Б. Стевановић, Историја хеленскe књижевност од Александра до Јустинијана, Београд 1968. - А. Lesky, Povijest grčke književnosti (prev. Z. Dukat), Zagreb 2001. - И. М. Тронски, Историја античке књижевности (прев. М. Марковић), Београд 1952.
- М. Н. Ђурић, Изабрана дела Милоша Н. Ђурића, том. I: Хеленска књижевност и компаратистика, Београд 1997. - M. Будимир, “Хомерова песма о смрти и љубави”, “Порекло европске сцене”, у књизи: Са балканских источника, Београд 1969. - М. Флашар, “Хомер и хеленска епика”, предговор књизи: Хомер, Илијада (прев. М. Н. Ђурић), Београд 1968.
- М. Флашар, “Одисеј и његова Одисеја”, предговор књизи: Хомер, Одисеја (прев. М. Н. Ђурић), Београд 1968. - М. Ђурић, Хуманизам као политички идеал, Београд 1968. - А. Лески, Грчка трагедија (прев. Т. Бекић), Нови Сад 1995. - В. Јанковић, Насмејана животиња, Нови Сад 1987. - В. Јелић, ПРОГΥМНАΣМАТА ретора Афтонија, Београд 1997.
- T. J. Šagi-Bunić, Povijest kršćanske literature I, Zagreb 1976. - Н. Ристовић, Старохришћански класицизам, Београд 2005. - Rečnik književnih termina, Beograd 1992. - М, Будимир – М. Флашар, Преглед римске књижевности: De auctoribus Romanis, Београд 1995. - В. Чајкановић, Преглед римске књижевности, Београд 1988.
- В. Јанковић, “О римској комедији, Теренцију и његовом утицају”, Теренције: Комедије, Београд 1978. - Н. Вулић, Из римске књижевности, Београд 1958. - В. Ђурић, “Увод у римску лирику”, предговор књизи Римска лирика (прев. М. Анастасијевић), Београд 1968. - В. Чајкановић, Вергилије и његови савременици, Београд 1930.
- M. Флашар, “Простор и свет Вергилијеве поезије”, предговор књизи: Вергилије, Енеида (прев. М. Анастасијевић), Београд 1964. - М. Флашар, “О Хорацијевим песничким писмима”, предговор књизи: Хорације, Писма (прев. Р. Шалабалић), Београд 1972. - Е. Р. Курцијус, Европска књижевност и латински средњи век, (прев. Ј. Бабић), Београд 1996.
↑↑↑