Klasične nauke

Курс:
Увод у грчку дијалектологију
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
изборни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Преглед старогрчких дијалеката, њиховог постанка, развоја, распрострањености и културноисторијског значаја до њиховог утапања у којну.
Циљ изучавања курса: усвајање општих лингвогеографских појмова и конкретних факата о грчким дијалектима, проширивање знања из историјске фонетике и морфологије грчког језика, оспособљавање за читање грчких дијалекатских текстова, књижевних и епиграфских.
Предуслови за полагање: положен испит из Историјске граматике грчког језика I. (курс је отворен су за факултативне полазнике који не могу полагати испит из овог предмета, а треба да поседују основно знање грчког језика).
Облици наставе: једносеместрални курс, који се одржава сваке друге године.
Обавезе студената: редовно и активно похађање курса
Начин оцењивања рада и резултата: писмена (тест) и усмена провера знања
План курса:

1. недеља
предавање - Увод
Појмови дијалекта, конзервације и иновације у развоју језика

2. недеља
предавање - Прагрчки као праисторијски идиом и његова дијалекатска диференцијација

3. недеља
предавање - Врсте извора за изучавање грчких дијалеката и њихова вредност

4. недеља
предавање - Грчки алфабети и грчка епиграфика

5. недеља
предавање - Микенски

6. недеља
предавање - Аркадско-кипарски и памфилски

7. недеља
предавање - Копнени еолски

8. недеља
предавање - Острвски еолски

9. недеља
предавање - Јонски

10. недеља
предавање - Атички

11. недеља
предавање - Дорски

12. недеља
предавање - Северозападни грчки

13. недеља
предавање - Утапање дијалеката у којну

14. недеља
предавање - Припрема за проверу знања

15. недеља
предавање - Провера знања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ридигер Шмит, Увод у грчке дијалекте, прев. С. Шћепановић, Сремски Карловци / Нови Сад 2005.
↑↑↑