Klasične nauke

Курс:
Грчки језик I - општи курс
У оквиру предмета: Грчки језик I
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Сандра Шћепановићдоцент
др Ил Акаддоцент
др Орсат Лигориодоцент
Исидора Толићасистент
обавезни курс
Број бодова: 12.00
Садржај курса: У плану рада за ову годину учења грчког језика, на овoj студијскoj групи, предвиђено је следеће градиво: 1. сви облици следећих именских група: -именице и придеви I или А-деклинације, -именице и придеви II или О-деклинације, -именице и придеви III деклинације вокалских и консонантских основа, 2. заменице, 3. бројеви, 4. сва времена следећих глаголских група I или o-конјугације: -verba vocalia, -verba muta, -verba liquida et nasalia, -verba incohativa, mixta, apophona, defectiva, suppletiva. Студенти током године читају основне текстове из уџбеника,. који су предвиђени као вежбе уз основно граматичко градиво ( око 50 реченица укупно). Током оба семестра предвиђено је вежбање у виду самосталног усменог превођења на часу.
Циљ изучавања курса: Savladavanje normativne gramatike grčkog jezika (tačnije atičkog dijalekta V v. pre Hr.), i to pretežno fonetike i morfologije, kao i nekih sintaktičkih celina. Time se studenti osposobljavaju za čitanje i tumačenje jednostavnijih tekstova i nastavak izučavanja sintakse i stilistike grčkog jezika kao i čitanje tekstova na grčkom jeziku.
Предуслови за полагање: Да би пратио рад из грчког језика као изборног предмета студент не мора имати никакво предзнање из грчког језика, будући да се у овој фази курса почиње од самог почетка учења, тј. од савладавања грчког писма.
Облици наставе: Предавања 2 часа, вежбе 4 часа недељно.
Обавезе студената: Zbog prirode nastave obavezno je pohađanje predavanja i vežbi, kao i polaganje završnih semestralnih kolokvijuma.
Начин оцењивања рада и резултата: Ocenjuje se pismeni i usmeni deo završnog ispita. Na završnom pismenom ispitu studenti prevode jednostavniji nepoznati tekst obima oko 800 karaktera. Pored ovoga, u ocenu pismenog dela ispita ulazi i prosečna ocena sa završnih semestralnih kolokvijuma (50%). Na završnom usmenom ispitu student čita, prevodi i analizira rečenice iz lekcija koje se obrađuju na vežbama. Od njega se očekuje da pokaže da je savladao predviđeno gradivo. Pored ovoga, u ocenu usmenog dela ispita ulazi i procena rada na času i izrade domaćih zadataka (50%).
План курса:

1. недеља
предавање - Uvodno predavanje – kratak pregled istorije grčkog jezika.
Uvod u grčke dijalekte s posebnim osvrtom na “normativnost” atičkog dijalekta V v. pre Hr. Grčko pismo. Alfabet. Vrste glasova – vokali, konsonanti, diftonzi. Interpunkcijski i ostali znaci.

1. недеља
вежбе - Vežbanje izgovora grčkih glasova

2. недеља
предавање - Podela reči na slogove. Dužina slogova.

2. недеља
вежбе - Čitanje pojedinačnih reči i jednostavnijih rečenica.

3. недеља
предавање - Imenska promena (deklinacija) – odlike. Promena člana. A – deklinacija

3. недеља
вежбе - Prva lekcija iz udžbenika.

4. недеља
предавање - O – deklinacija. Pridevi A i O – deklinacije.

4. недеља
вежбе - Druga lekcija iz udžbenika.

5. недеља
предавање - Nomina contracta. Declinatio Attica.

5. недеља
вежбе - Treća lekcija iz udžbenika.

6. недеља
предавање - Glagolska promena (konjugacija) – odlike. Ω – konjugacija.
Glagolska promena (konjugacija) – odlike. Ω – konjugacija. Obrazovanja prezentske osnove – prezent i imperfekt. Augment.

6. недеља
вежбе - Četvrta lekcija iz udžbenika.

7. недеља
предавање - Utvrđivanje pređenog gradiva na odabranom tekstu.

7. недеља
вежбе - Vežbanje: Provera znanja na testu (poznavanje gramatike i leksike).

8. недеља
предавање - Treća deklinacija – osnove i nastavci.
Vokalske osnove (Ι - i Υ - osnove).

8. недеља
вежбе - Vežbanje: Peta lekcija iz udžbenika.

9. недеља
предавање - Treća deklinacija – diftonške osnove.

9. недеља
вежбе - Šesta lekcija iz udžbenika

10. недеља
предавање - Treća deklinacija – konsonantske osnove
Guturalne, labijalne, dentalne, nazalne, ΝΤ- i likvidne.

10. недеља
вежбе - Sedma lekcija iz udžbenika.

11. недеља
предавање - Treća deklinacija – konsonantske osnove. Pridevi.
Treća deklinacija – konsonantske osnove (sigmatske). Pridevi treće deklinacije. Prilozi – građenje i značenje.

11. недеља
вежбе - Osma lekcija iz udžbenika i ponavljanje sve tri deklinacije.

12. недеља
предавање - Komparacija prideva
Komparacija prideva (-ΤΕΡΟ- / -ΤΑΤΟ-, -ΙΟΝ / -ΙΣΤΟ-, nepotpuna, supletivna i opisna).

12. недеља
вежбе - Deseta lekcija iz udžbenika.

13. недеља
предавање - Utvrđivanje pređenog gradiva na odabranom tekstu.

13. недеља
вежбе - Provera znanja na testu (poznavanje gramatike i leksike).

14. недеља
предавање - Priprema za izradu završnog kolokvijuma.

14. недеља
вежбе - Prevod odabranog teksta.

15. недеља
- - Završni kolokvijum – izrada, analiza i ispravak.

16. недеља
предавање - Prezent i imperfekt – ponavljanje. Kontraktni glagoli.

16. недеља
вежбе - Jedanaesta lekcija iz udžbenika.

17. недеља
предавање - Zamenice - lične, prisvojne i povratne.
Imenska promena – ponavljanje. Zamenice – lične, prisvojne i povratne.

17. недеља
вежбе - Dvanaesta lekcija iz udžbenika.

18. недеља
предавање - Zamenice – pokazne, relativne, upitna i neodređena, recipročna.

18. недеља
вежбе - Trinaesta lekcija iz udžbenika.

19. недеља
предавање - Brojevi – osnovni, redni, umnožni.

19. недеља
вежбе - Četrnaesta lekcija iz udžbenika.

20. недеља
предавање - Razlika između prezentske i glagolske osnove. Ι – prezent. Futur.

20. недеља
вежбе - Petnaesta lekcija iz udžbenika.

21. недеља
предавање - Aorist – značenje i obrazovanje. Sigmatski, naknadni i tematski aorist.
Šesnaesta lekcija iz udžbenika.

22. недеља
предавање - Pasivni aorist (-ΘΗ- i –Η-).

22. недеља
вежбе - Sedamnaesta lekcija iz udžbenika.

23. недеља
предавање - Radikalni aorist. Radikalni perfekat (ΟΙΔΑ).

23. недеља
вежбе - Osamnaesta lekcija iz udžbenika.

24. недеља
предавање - Perfekat (obrazovanje reduplikovane osnove), Κ–perfekat i pluskvamperfekat

24. недеља
вежбе - Prevod odabranog teksta.

25. недеља
предавање - Perfekat i pluskvamperfekat– apofonski. Mediopasivni perfekat kons. osnova.

25. недеља
вежбе - Devetnaesta lekcija iz udžbenika.

26. недеља
предавање - Futur pasivni i egzaktni. Glagolski pridevi.

26. недеља
вежбе - Dvadeseta lekcija iz udžbenika.

27. недеља
- - Završni kolokvijum – izrada, analiza i ispravak.

28. недеља
- - Priprema za ispit – ponavljanje gradiva i prevođenje odabranog teksta.

29. недеља
- - Pismeni deo ispita

30. недеља
предавање - Usmeni deo ispita
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Dr. M. Budimir, Dr. Lj. Crepajac, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Osnovi grčke glotologije), udžbenik; Bojana Šijački-Manević, “Gramatika grčkog jezika”.
Општа допунска литература
Sabadoš, Sironić, Zmajlović, “Grčka vježbenica”; Dr. F. Bradač “Grška vadnica”; Musić, Majnarić “Gramatika grčkog jezika”; Z. Dukat “Gramatika grčkoga jezika”.
↑↑↑