Klasične nauke

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Појам рецепције у науци о књижевности.
Упознавање студената са предметом и њиховим обавезама.

1. недеља
вежбе - Рад на тексту.
Договор око илустративних текстова који ће бити читани на вежбама.

2. недеља
предавање - Античка књижевност као узорна књижевност за све европске књижевности.

2. недеља
вежбе - Рад на тексту.

3. недеља
предавање - Антички корени поантичке рецепције античке књижевне традиције.

3. недеља
вежбе - Рад на тексту.

4. недеља
предавање - Појам класично и класик у књижевности.

4. недеља
вежбе - Рад на тексту.

5. недеља
предавање - Путеви очувања античког наслеђа у средњем веку на Истоку.

5. недеља
вежбе - Рад на тексту.

6. недеља
предавање - Познавање античке књиге у старој српској књижевности.

6. недеља
вежбе - Рад на тексту.

7. недеља
предавање - Античко литерарно предање у западноевропским књижевностима средњега века.

7. недеља
вежбе - Рад на тексту.

8. недеља
предавање - Позни средњи век и зачеци хуманизма.

8. недеља
вежбе - Рад на тексту.

9. недеља
предавање - Хуманистички књижевни препород: културноисторијски оквири.

9. недеља
вежбе - Рад на тексту.

10. недеља
предавање - Античка литерарна традиција у ренесансној књижевности.

10. недеља
вежбе - Рад на тексту.

11. недеља
предавање - Античка литерарна традиција у ренесансној књижевности.

11. недеља
вежбе - Рад на тексту.

12. недеља
предавање - Античка литерарна традиција у ренесансној књижевности.

12. недеља
вежбе - Рад на тексту.

13. недеља
предавање - Књижевност барока и античко литерарно предање.

13. недеља
вежбе - Рад на тексту.

14. недеља
предавање - Књижевност барока и античко литерарно предање.

14. недеља
вежбе - Рад на тексту.

15. недеља
предавање - Познавање античке књиге у српској књижевности XVIII века.

15. недеља
вежбе - Рад на тексту.

16. недеља
предавање - (Нео)класицизам у европским књижевностима.

16. недеља
вежбе - Рад на тексту.

17. недеља
предавање - (Нео)класицизам у европским књижевностима.

17. недеља
вежбе - Рад на тексту.

18. недеља
предавање - (Нео)класицизам у српској књижевности.

18. недеља
вежбе - Рад на тексту.

19. недеља
предавање - (Нео)класицизам у српској књижевности.

19. недеља
вежбе - Рад на тексту.

20. недеља
предавање - Српска књижевност на латинском језику.

20. недеља
вежбе - Рад на тексту.

21. недеља
предавање - Српска књижевност на латинском језику.

21. недеља
вежбе - Рад на тексту.

22. недеља
предавање - Неохеленски покрет у европској науци.

22. недеља
вежбе - Рад на тексту.

23. недеља
предавање - Одјек неохеленског покрета у европској књижевности.

23. недеља
вежбе - Рад на тексту.

24. недеља
предавање - Античка литерарна традиција у европским књижевностима XIX века.

24. недеља
вежбе - Рад на тексту.

25. недеља
предавање - Античка литерарна традиција у европским књижевностима XIX века.

25. недеља
вежбе - Рад на тексту.

26. недеља
предавање - Књижевност XX века и античко литерарно предање.

26. недеља
вежбе - Рад на тексту.

27. недеља
предавање - Књижевност XX века и античко литерарно предање.

27. недеља
вежбе - Рад на тексту.

28. недеља
предавање - Античка литерарна традиција у српској књижевности након (нео)класицизма.

28. недеља
вежбе - Рад на тексту.

29. недеља
предавање - Античка литерарна традиција у српској књижевности након (нео)класицизма.

29. недеља
вежбе - Рад на тексту.

30. недеља
предавање - Припрема за испит.

30. недеља
вежбе - Испит.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
G. Highet, The Classical Tradition: Greek and Roman Influences on Western Literature, Oxford (Clarendon Press) 1951. М. Н. Ђурић, Историја хеленске књижевности, Београд 1997. (одељци о рецепцији на крају сваког поглавља/аутора) М. Будимир – М. Флашар, Преглед римске књижевности: De auctoribus Romanis, Београд 1995. (одељци о рецепцији на крају сваког поглавља/аутора)
Општа допунска литература
- Ј. Деретић, ”Класична традиција у српској књижевности”, Античке студије код Срба, Посебна издања Балканолошког института САНУ 37, Београд 1989, 13-20.- M. Flašar, “Antike Götter in Des Drachen kampf mit den Adlern”, Жива антика VII/2 (1957), 193-203. - М. Флашар, Његош и антика, ЦАНУ, Његошев институт, Монографије и студије, књ. 1, Подгорица 1997.
- М. Флашар, “Реторски, пародистички и сатирични елементи у романима Јована Стерије Поповића”, Зборник историје књижевности САНУ, књ. 9, Београд 1974, 111-429. - М. Флашар, Студије о Стерији, Београд 1988. - М. Флашар, “О интерпретацији песама Лукијана Мушицког”, Манастир Шишатовац, Посебно издање Балканолошког института САНУ 38 (1989), 97-103.
- М. Флашар, “Неки проблеми испитивања античке и старије европске аутобиографске књижевности”, XVIII столеће 1, Нови Сад 1993, 7-44. - М. Флашар, “Studium (liberalium) litterarum као образац образовања понуђен српској школи у XVIII веку”, XVIII столеће, књ. II, св. 2, Нови Сад 1997. - М. Флашар, “Јован Рајић у Памјатнику Лазара Бојића”, Јован Рајић – живот и дело, Институт за књижевност и уметност, Посебна издања, књ. XIX, Београд 1997, 275-303.
- М. Флашар, “Неки проблеми испитивања античке и старије европске аутобиографске књижевности”, XVIII столеће 1, Нови Сад 1993, 7-44. - М. Флашар, “Studium (liberalium) litterarum као образац образовања понуђен српској школи у XVIII веку”, XVIII столеће, књ. II, св. 2, Нови Сад 1997. - М. Флашар, “Јован Рајић у Памјатнику Лазара Бојића”, Јован Рајић – живот и дело, Институт за књижевност и уметност, Посебна издања, књ. XIX, Београд 1997, 275-303.
- С. Јосифовић, “Антички узори метрике Мушицкога”, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду I (1956), 193-217. - S. Josifović, Horaz in der älteren serbokroatischen Literatur, Skopje 1966. - Е. Р. Курцијус, Европска књижевност и латински средњи век, прев. Ј. Бабић, Београд 1996. - S. Leovac, Helenska tradicija i srpska književnost XX veka, Sarajevo 1963.
- Ч. Миловановић, “О изворима и књижевном поступку Гаврила Стефановића Венцловића”, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. XXIX/1 (1981), 27-42; XXX/1 (1982), 5-17. - Д. Невенић Грабовац, Хомер у Срба и Хрвата, Филолошки факултет у Београду, Монографије, књ. XIII, Београд 1967. - М. Павић, Историја српске књижевности класицизма и предромантизма: Класицизам, Београд 1979.
- Н. Ристовић, “Класични филолози – историчари српске књижевности”, Научни састанак слависта у Вукове дане 32/2002 (Београд 2004), 465-484. - J. Seznec, The Survival of the Pagan Gods: The Mythological Tradition and its Place in renessance Humanism and Art, Princeton University Press 1972. - S. Slapšak, Svi Grci nazad: Eseji o helenizmu u novijoj srpskoj književnosti, Beograd 1985.
- М. В. Стојановић, Доситеј и антика, Београд 1971. - Ђ. Трифуновић, Стара српска књижевност, поглавље: “Основе”, Београд 1995. (друго изд.)
↑↑↑