Klasične nauke

Курс:
Основи староиндијског језика
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Сандра Шћепановићдоцент
др Орсат Лигориодоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Граматика класичног санскрита: увод, фонетика, реченична фонетика (сандхи), морфологија, елементи синтаксе.
Циљ изучавања курса: Савладавање основне граматике класичног санскрита (у латиничној транскрипцији), оспособљење за самостално читање лакших текстова на њему
Предуслови за полагање: Положене Историјска граматика грчког језика I и Историјска граматика латинског језика I на основним студијама
Облици наставе: Предавања и вежбе
↑↑↑