Klasične nauke

Курс:
Рецепција античке књижевности (докт.)
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
др Гордан Маричићванредни професор
др Душан Поповићдоцент
др Ненад Ристовићредовни професор
др Ана Петковићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Предмет проучава рецепцију античке књижевности како у западноевропској, тако и у српској књижевности. Испитује се где и како се све појављују антички мотиви и како они прожимаји лирску песму (Маларме, Валери, Паунд, Елиот, Иван В. Лалић, Миодраг Павловић, Јован Христић, Велимир Лукић), драму (Жид, Сартр, Кокто, Жироду, Ануј, Христић, Лукић), роман (Џојс, Миомир Петровић), сликарство (Пабло Пикасо)и филм (Пјер Паоло Пазолини, Ларс фон Трир, Вуди Ален). Заогрнути, каткад, у нову и оригиналну форму, они су задржали своје старо универзално значење. Мит, у којем Фројд и Јунг виде литерарну конкретизацију сила и наслеђа индивидуалне и колективне подсвести, постаје у књижевности предмет многих интерпретација.
Циљ изучавања курса: Проучавањем овог предмета проширују се знања о повезаности античког наслеђа и данашњег времена, не само у књижевности, него чак и у свакодневном животу.
Предуслови за полагање: Познавање класичних језика и хеленске и римске књижевности.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Gilbert Highet, The Classical Tradition, Greek and Roman Influences on Western Literature, Oxford 1967.
The Reception of Classical Literature, Edited by Ch. Walde in cooperation with B. Egger, Brill’s New Pauly Supplements, vol. 5, Leiden 2012.
Др Гордан Маричић, Mитске приче на радио таласима: Христићев Орест и Лукићева Медеја, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига 54, свеска 3, Нови Сад 2006, 585-593.
Gordan Maričić, Žrtvin izbor i spas, Paralela: Euripidova Ifigenija u Aulidi i Okamenjeno more Velimira Lukića, Антички свет, европска и српска науке, Зборник радова, Друштво за античке студије Србије / Службени гласник, Београд 2009, 214-220.
Општа допунска литература
Гордан Маричић, Доживљај Троје у разним генерацијама српских песника: Војислав Илић, Јован Христић и Велимир Лукић, Античка култура, европско и српско наслеђе, Зборник радова, Друштво за античке студије Србије – Институт за теолошка истраживања, Београд 2010, 282–287.
Classical Drama And Its Influence, Essays Presented to H. D. F. Kitto, Edited by M. J. Anderson, London 1965.
Angela Belli, Ancient Greek Myths and Modern Drama, A Study in Continuity, New York - London 1969.
Tomas A. Slezak, Šta Evropa duguje Grcima, Prevod s nemačkog Irina Deretić, Beograd 2012.
↑↑↑