Klasične nauke

Курс:
Проблеми превођења са класичних језика (докт.)
Предавачи: др Гордан Маричићванредни професор
др Драгана Димитријевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: На часовима се, уз помоћ релеватних коментара и ранијих превода на српски и на западноевропске језике обрађују хеленски и римски класици. Важно је да студент осети мисао, разуме смисао, па онда покуша и да пронађе мелодију реченице. А пре свега, да превод буде јасан и тачан. Најуспелији радови могу се, као награда и признање, штампати у часопису Одељења за класичне науке Lucida intervalla.
Циљ изучавања курса: Продубљивање и проширивање већ стечених знања и техникама превођења. Интерактиван рад на часовима који ће омогућити студентима да лако и брзо овладају потпуно непознатим класичним текстовима.
Предуслови за полагање: Познавање старогрчког и латинског језика, као и хеленске и римске књижевности.
Облици наставе: Предавања и вежбе. Током часова, читају се и коментаришу студентски преводи, тј. одломци задати за рад код куће.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Умберто Еко, Казати исту ствар: искуство превођења, превели са италијанског Мирела Радосављевић, Александар Леви, Паидеиа, Београд 2011.
Гордан Маричић, Од златне средине, стихом, до висине (Један Стеријин препев из Хорација), Свеске, број 82, Панчево 2006, 160-165.
Гордан Маричић, Четири српска превода Хорацијеве песме III 9, Свеске, број 94, децембар 2009, 157–163.
Општа допунска литература
Борис Хлебец, Општа начела превођења, Београдска књига, Београд 2009.
Миодраг Сибиновић, Нови оригинал: увод у превођење, Научна књига, Београд 1990.
Јован Јанићијевић, Књижевни превод и преводна књижевност, Идеа, Београд 1999.
↑↑↑