Klasične nauke

Курс:
Античка реторика - општи курс
У оквиру предмета: Античка реторика
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
др Душан Поповићдоцент
изборни курс
Број бодова: 8.00
План курса:

30. недеља
предавање - Античка реторика - општи курс
Појам реторике и њене дефиниције Реторика и сродне дисциплине - septem artes liberales Подела реторике на општу и посебну Реторика у време Прве и Друге софистике Приручници за реторику и њихов историјат Однос реторике и поетике Однос прозе и поезије Дужности беседника – officia oratoris Беседа и њена композиција Припремне вежбе за беседнике – прогимназмата Прогимназмата и књижевни жанрови Нововековни приручници за реторику Трагови припремних вежби за беседнике у новијем времену Развој омилитике Реторика и епистолографија
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Heinrich Lausberg, Handbuch der litterarischen Rhetorik, München, 1960. Војислав Јелић, Античка и српска реторика, Београд, 2001. М. Н. Ђурић, Историја хеленске књижевности, Београд 1997. ПРОГΥМНАΣМАТА ретора Афтонија, предговор, превод са грчког и напомене В. Јелић, САНУ и Матица српска, Београд 1997. Војислав Јелић, Стерија и Квинтилијан, Матица српска, Нови Сад, 1988.
Општа допунска литература
Н. Ристовић, Старохришћански класицизам, Београд 2005. Rečnik književnih termina, Beograd 1992.
↑↑↑