Klasične nauke

Курс:
Историја хеленске књижевности - општи курс
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
др Душан Поповићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 14.00
Садржај курса: Предавања из Историје хеленске књижевности треба да предоче студентима, с једне стране, основне друштвене и историјске оквире у којима се ова књижевност јавља, а са друге, да употпуне њихова знања о књижевно-теоријским појмовима из античке поетике и реторике.
Циљ изучавања курса: Хеленска књижевност је настајала у дугом временском периоду, али још увек није у свом коначном облику заокружена. Преглед и историјат књижевних родова показује да хеленску књижевност треба посматрати како на дијахроној, тако и на синхроној равни. Студенти се оспособљавају да неке карактеристике везане за хеленску књижевност сагледавају и према сродним појавама у књижевностима других народа, како старијег, тако и новијег времена.
Предуслови за полагање: Познавање класичних језика неопходно за праћење наставе хеленске књижевности и античке књижевности у целини.
Облици наставе: 4 часа предавања и 4 часа семинарских вежбања седмично.
Обавезе студената: Похађање наставе, рад на часу и семинарски рад.
Начин оцењивања рада и резултата: Написан 1 семинарски рад, положена два колоквијума и усмени испит.
План курса:

1. недеља
предавање - Периодизација; ант. поимање књ. (стручна литер. као интегрални део књ.)

2. недеља
предавање - Органски развој хел. књ. и њена аутохтоност; хомерско питање и “грчко чудо”.

3. недеља
предавање - Хел. књ. као темељ ант. и европске књ; опште одлике хел. књ.

4. недеља
предавање - Различитост хел. од старооријент. књ. (рационализам, хуманизам, индивидуализам)

5. недеља
предавање - Улога религије и митологије у конституисању хел. књ. (трагедија, комедија)

6. недеља
предавање - Улога религ. и митол. у конвенционализовању хел. књ. (хеленистичко-римско доба)

7. недеља
предавање - Философија и хел. књ: улога филос. сист. и школа на топику и жанр. иновације

8. недеља
предавање - Почеци хел. књ: епика и њена традиција

9. недеља
предавање - Лирика

10. недеља
предавање - Трагедија: настанак и представници

11. недеља
предавање - Трагичко виђење света код Хелена

12. недеља
предавање - Настанак комедије; сицилска, стара и средња атичка

13. недеља
предавање - Допринос историографије хел. књ.

14. недеља
предавање - Хеленско (атичко) беседништво класичног доба

15. недеља
предавање - Ант. биографија: настанак и представници у хел. књ.

16. недеља
предавање - Антички дијалог

17. недеља
предавање - Хеленизам: културно-историјске промене и нова епоха хел. књ.

18. недеља
предавање - Хеленизам: књижевно-теоријски допринос

19. недеља
предавање - Хеленизам: књижевно-критички допринос

20. недеља
предавање - Реторика хеленистичко-римског доба; атицизам и азијанизам

21. недеља
предавање - Друга (нова) софистика

22. недеља
предавање - Антички роман: питање порекла

23. недеља
предавање - Антички роман: хел. представници

24. недеља
предавање - Наука о књижевности код Хелена: од Хомера до Платона

25. недеља
предавање - Наука о књижевности код Хелена: Аристотел

26. недеља
предавање - Наука о књ: Теофраст, Деметрије, Пс. Лонгин, Плутарх, прогимназматичари

27. недеља
предавање - Старохришћ. књиж. као интегрални део ант. књиж.

28. недеља
предавање - Почеци хришћ. књ. и њене јудеохел. претече

29. недеља
предавање - Апологети и хеленизација хришћ. мислилачко-литер. напора

30. недеља
предавање - “Златно доба” хел. старохришћ. књ.

30. недеља
семинар - Seminar iz Istorije helenske književnosti
Cilj Seminara iz Istorije helenske književnosti jeste da, tokom dva semestra, osposobi studente za književnu analizu i samostalno prevođenje književnih dela antičkog perioda, pisanih na grčkom jeziku, a izabranih od strane predavača u skladu sa gradivom ovog predmeta, koje se obrađuje na predavanjima.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Н. Ђурић, Историја хеленске књижевности, Београд 1997. Б. Стевановић, Историја хеленскe књижевност од Александра до Јустинијана, Београд 1968.
Општа допунска литература
А. Lesky, Povijest grčke književnosti (prev. Z. Dukat), Zagreb 2001. P. S. Kohan, Istorija stare grčke književnosti (prev. D. Markovac), Sarajevo 1971. И. М. Тронски, Историја античке књижевности (прев. М. Марковић), Београд 1952.
М. Н. Ђурић, Изабрана дела Милоша Н. Ђурића, том. I: Хеленска књижевност и компаратистика, Београд 1997. M. Будимир, “Хомерова песма о смрти и љубави”, “Порекло европске сцене”, у књизи: Са балканских источника, Београд 1969. М. Флашар, “Хомер и хеленска епика”, предговор књизи: Хомер, Илијада (прев. М. Н. Ђурић), Београд 1968. М. Флашар, “Одисеј и његова Одисеја”, предговор књизи: Хомер, Одисеја (прев. М. Н. Ђурић), Београд 1968.
М. Ђурић, Хуманизам као политички идеал, Београд 1968. А. Лески, Грчка трагедија (прев. Т. Бекић), Нови Сад 1995. В. Јелић, ПРОГΥМНАΣМАТА ретора Афтонија, Београд 1997.
T. J. Šagi-Bunić, Povijest kršćanske literature I, Zagreb 1976. Н. Ристовић, Старохришћански класицизам. Позитивни ставови старохришћанских писаца према античкој књизи, Београд 2005.
Rečnik književnih termina, Beograd 1992.
↑↑↑