Klasične nauke

Курс:
Античка реторика (осн.)
У оквиру предмета: Античка реторика
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
др Душан Поповићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Историјат и теоријски аспекти античке реторике, однос грчке и римске реторике, историја српске реторике и њен однос према античкој, реторика, поетика, естетика, стилистика и књижевна критика.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним проблемима који се тичу античке реторике, њенога историјскога развоја и односа према српској реторској теорији и пракси. Однос реторике и њој сродних дисциплина. Оспособљавање студената да састављају и произносе бесед
Предуслови за полагање: Завршене основне студије.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
План курса:

30. недеља
предавање - Преглед грчко-римске књижевности
Појам античке (грчко-римске) књижевности и посебно место хеленске и римске књижевности у њој, фрагментарност и ванкњижевни елементи у чувању и преношењу античке књижевности, особеност њиховог корпуса. Историјски и културни оквири римске књижевности: етрурски и грчки допринос; питање оригиналности римске књижевности. Античко и модерно поимање књижевности: књижевни узор и књижевна слобода, типско полазиште и стваралачко подражавање; римска књижевност између литерарне традиције и креације; архаизам, класицизам, “нови стил”. Традиција усмене књижевности, особености периодизације античке књижевности; античко поимање књижевности (философска, историографска и стручна литература као интегрални део књижевности). Органски развој грчко-римске књижевности и њена аутохтоност; хомерско питање и “грчко чудо”. Античка књижевност као темељ европске књижевности; њене опште одлике и разлике у односу на старооријенталне књижевности (рационализам, хуманизам, индивидуализам). Улога религије и митологије у конституисању античке књижевности (трагедија, комедија) и у њеном конвенционализовању (хеленистичко-римско доба). Философија и античка књижевност: улога философских система и школа на топику и жанровске иновације у античкој књижевности.

30. недеља
вежбе - Анализа илустративних текстова
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- ПРОГΥМНАΣМАТА ретора Афтонија, предговор, превод са грчког и напомене В. Јелић, САНУ и Матица српска, Београд 1997.
- Војислав Јелић, Античка и српска реторика, Београд, 2001.
Војислав Јелић, Стерија и Квинтилијан, Матица српска, Нови Сад, 1988.
Општа допунска литература
Ернст Роберт Курцијус, Европска књижевност и латински средњи век, СКЗ, Београд, 1996.
- Heinrich Lausberg, Handbuch der litterarischen Rhetorik, München, 1960.
↑↑↑