Klasične nauke

Курс:
Теорија античке књижевности (осн.)
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
др Ана Петковићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Упознавање студената са античким, средњевековним и савременим књижевноисторијским школама и правцима и њиховим истраживачким методама Тумачење дела грчке и римске књижевности применом појмовно-методолошких поступака савремене науке о књижевности;анализа књижевног и уметничког текста
Циљ изучавања курса: Упознавање са методама и поступцима науке о књижевности у контексту историјске филологије; формирање способности за анализу књижевног и уметничког текста на свим нивоима структуре; формирање способности књижевноисторијске и књижевнокритичке анализе
Предуслови за полагање: Познавање грчког и латинског језика у степену који студенту омогућава да прати рад на часу; познавање основа историје и теорије античке књижевности
Облици наставе: Предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Р. Велек/О.Ворен, Теорија књижевности, Београд, 1965.
М.Solar, Teorija književnosti, Beograd,1986.
Речник књижевних термина, Београд, 1986.
Општа допунска литература
Povijest književnih teorija, Zagreb, 1979.
А. Грубачић, Александријски светионик: тумачења књижевности од Александријске школе до постмодерне, Нови Сад, 2006.
Jonathan Culler, Literary theory, A very short introduction, Oxford
↑↑↑