Klasične nauke

Курс:
Језичке и стилистичке карактеристике Цицеронових писама (докт.)
Предавачи: др Борис Пендељванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Предавања: Епистолографија као књижевни род Интимна преписка угледног адвоката, правника и државника Цицерон, беседник и књижевник и Цицерон кореспондент Лексика у Цицероновим писмима Грчки језик у Цицероновим писмима Вежбе: Читање, анализа и тумачење Цицеронових Писама пријатељима, Писама Атику и Писама брату Квинту.
Циљ изучавања курса: Уочавање стилских карактеристика одабраних Цицеронових писама компаративном анализом. Препознавање литерарних вредности нередиговане збирке писама написаних свакодневним говором.
Предуслови за полагање: Положени испити из претходне године докторских студија.
Облици наставе: Индивидуални, групни и консултативни рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Hutchinson,G.,O., Cicero`s Correspondence (A Literary Study), Oxford 1998. Tyrrell, R.Y., The Correspondence of M Tullius Cicero, Dublin 1885. Shackleton Bailey, D.R., Cicero`s Letters to Atticus, Vol. 1-6, Cambridge 1965. Shackleton Bailey, Epistulae ad familiares, Vol. 1-2, Cambridge 1977.
↑↑↑