Klasične nauke

Курс:
Основи староиндијског језика
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Сандра Шћепановићдоцент
др Орсат Лигориодоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Граматика класичног санскрита: увод, фонетика, реченична фонетика (сандхи), морфологија, елементи синтаксе.
Циљ изучавања курса: Савладавање основне граматике класичног санскрита (у латиничној транскрипцији), оспособљење за самостално читање лакших текстова на њему
Предуслови за полагање: Положене Историјска граматика грчког језика I и Историјска граматика латинског језика I на основним студијама
Облици наставе: Предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Jan Gonda, A Concise Elementary Grammar of the Sanskrit Language, Leiden 1966
Manfred Majrhofer, Sanskritska gramatika sa poredbenim objašnjenjima, prev. A. Loma, Sremski Karlovci / Novi Sad 2002
Општа допунска литература
Radoslav Katičić, Stara indijska književnost: sanskrtska, palijska i prakrtska, Zagreb 1973
Mislav Ježić, Rgvedski himni, Zagreb 1987
↑↑↑