Klasične nauke

Курс:
Историјска граматика грчког језика II (осн.)
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: 7. семестар: хомерски језик, 8. семестар: грчки дијалекти
Циљ изучавања курса: продубљивање и проширивање увида у историју грчког језика и његову територијалну варијантност са посебним освртом на културноисторијски контекст, увод у компаративно изучавање грчког у кругу индоевропских језика
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета Историјска граматика грчког језика I
Облици наставе: Предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ridiger Šmit, Uvod u grčke dijalekte, Sremski Karlovci / Novi Sad 2005
А. Лома, Хомерски језик, скрипта
Општа допунска литература
L. R. Palmer, The Greek Language, London/Boston 1980
A. L. Sihler, New Comparative Grammar of Greek and Latin, Oxford 1995
G. Horrock: Greek: A History of the Language and Its Speakers, London / New York 1997
J. Latacz, Homer. His Art and His World, Ann Arbor 2001
↑↑↑