Klasične nauke

Курс:
Античко предање у књижевности (мастер)
Предавачи: др Душан Поповићдоцент
др Ненад Ристовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Историјат и путеви преношења и усвајања античког књижевног наслеђа и надахнућа античком књигом у европским књижевностима и у српској књижевности, подједнако кроз књижевноисторијску и књижевнотеоријску оптику, по књижевним епохама и према формалним литерарним обележјима. Издваја се неки нарочито значајан феномен рецепције античке књижевности, махом по књижевнотеоријским обележјима, а на коме се могу лепо видети све историјске мене у рецепцији и посебности у појединим књижевним срединама.
Циљ изучавања курса: Проширивање знања из историје књижевности студената класичне филологије на поантичке књижевне епохе.
Предуслови за полагање: Уписане дипломске студије - мастер класичних наука.
Облици наставе: Предавања и вежбања.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
G. Highet, The Classical Tradition: Greek and Roman Influences on Western Literature, Oxford (Clarendon Press), 1951.
Е. Р. Курцијус, Европска књижевност и латински средњи век, прев. Ј. Бабић, Београд, 1996.
Општа допунска литература
J. Seznec, The Survival of the Pagan Gods: The Mythological Tradition and its Place in renessance Humanism and Art, Princeton University Press, 1972.
Н. Ристовић, Српска књижевност на латинском језику, XVIII столеће, Књ. VI, Друштво за проучавање XVIII века / Завод за културу Војводине, Нови Сад, 2007, 40-66.
↑↑↑