Klasične nauke

Курс:
Познолатинска филологија (осн.)
У оквиру предмета: Познолатинска филологија
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: У распону од патристичког доба до зрелог и позног средњег века, с тежиштем на позноантичкој и раносредњовековној епохи, представљају се главни жанрови латинске прозе (историографија, хагиографија, омилитика, епистолографија, теолошка и аскетска књижевност) и поезије (химна, секвенца, троп, световна лирика и епика), и даје се преглед најзнатнијих књижевника и анонимних дела. Излагање језичке историје обухвата корене средњовековног латинитета (позноантички, хришћански, вулгарни латински), спонтани распад језичког система латинског у раном средњем веку, језички аспект каролиншке реформе, експанзија и унутарњи развој до врхунца средњовековног латинитета, »стандардни«, класицистички, схоластички, песнички латинитет у зрелом средњем веку, хуманистичку реформу латинског језика. На вежбањима се читају и филолошки тумаче средњолатински прозни и песнички текстови. Избор текстова сваке године је друкчији.
Циљ изучавања курса: стицање основних знања из књижевно-културне и језичке историје латинске позне антике и средњег века
Предуслови за полагање: Студент мора бити уписан на четврту годину студија класичних наука.
Облици наставе: предавања, вежбања
План курса:

1. недеља
предавање - Почеци хришћанског латинитета, Библија на латинском, рана преводна књижевност.

2. недеља
предавање - Латинска хришћанска књижевност II и III века.

3. недеља
предавање - Латинска хришћанска књижевност прве и друге трећине IV века

4. недеља
предавање - Амвросије

5. недеља
предавање - Јероним

6. недеља
предавање - Августин, антички писац

7. недеља
предавање - Августин, средњовековни писац

8. недеља
предавање - Почеци хришћанске поезије

9. недеља
предавање - Хришћанска поезија IV и V века

10. недеља
предавање - Хришћанска проза у V веку

11. недеља
предавање - Књижевност у Италији под Остроготима

12. недеља
предавање - VI век: Италија

13. недеља
предавање - Папа Григорије Велики

14. недеља
предавање - VI век: Галија

15. недеља
предавање - VI век: остале римске земље

16. недеља
предавање - Исидор Севиљски и књижевност његовог доба у Шпанији

17. недеља
предавање - Улога лат. писмености и књижевности у мисионарским подухватима на евр. западу
Улога латинске писмености и књижевности у мисионарским подухватима на европском западу

18. недеља
предавање - Острвска књижевност VI и VII века

19. недеља
предавање - Континентални VII век

20. недеља
предавање - Каролиншка ренесанса: латинска проза

21. недеља
предавање - Каролиншка ренесанса: духовна и световна поезија.

22. недеља
предавање - Латинска књижевност до краја миленијума

23. недеља
предавање - Средњовековна литургијска поезија

24. недеља
предавање - Постанак и развитак секвенције

25. недеља
предавање - Средњовековна епика

26. недеља
предавање - Средњовековна лирика

27. недеља
предавање - Средњовековна теолошка и филозофска проза

28. недеља
предавање - Средњовековна историјска проза

29. недеља
предавање - Средњовековна хагиографија и легендарна књижевност

30. недеља
предавање - Остали жанрови средњовековне прозе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
S. HOSU, »Srednjovjekovna latinska književnost«, Povijest svjetske književnosti, Knjiga 2, ured. V. Vratović, Zagreb 1977, 347–403
D. NORBERG, »A Brief History of Medieval Latin« (= Manuel pratique du latin médiéval, Paris 1968, 13–92)
K. P. HARRINGTON / J. PUCCI, Medieval Latin, Chicago–London 1997
Општа допунска литература
F. E. HARRISON, Millennium: A Latin Reader A.D. 374–1374, Oxford 1968
K. SIDWELL, Reading Medieval Latin, Cambridge 1995
P. STOTZ, »Латински језик у средњем веку« (=»Le sorti del latino nel medioevo«, Lo spazio letterario del medioevo I: Il medioevo latino, ур. G.Cavallo, C.Leonardi, E.Menestò, књ.2, Roma 1994, 153-190)
J. LE GOFF, Srednjovekovna civilizacija Zapadne Evrope, Beograd 1974 (= La civilisation de l’Occident médiéval, Paris 1965)
↑↑↑