Klasične nauke

Курс:
Епистолографија и стилистика (мастер)
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
др Душан Поповићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Историјат античке епистолографије и стилистике, епистолографија и стилистика као наставак реторичког образовања, однос реторике према епистолографији и стилистици, епистолографска традиција и састављање епистолара.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним подацима из историје античке епистолографије и стилистике, приручници за састављање писама на грчком, латинском и словенским језицима, њихово превођење и проучавање у реторским школама старијег и новијег времена. Оспособљавање студената да састављају разне врсте писама према старим узорима и препознавање елемената епистолографске традиције у књижевним делима античких и савремених аутора. Историјат стилистике према реторици, проучавање стилских фигура са становишта књижевног, њихова терминологија и преношење из антике у ново доба.
Предуслови за полагање: Завршене основне студије.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
План курса:

30. недеља
предавање - Основе научноистраживачког рада у области књижевних наука.
Упознавање са садржајем предмета и литературом Историјат и неке особености античке књижевности Проблем периодизације античке књижевности и њене фрагментарности Византија као посредник у чувању дела античких аутора Основни приручници и лексикони и часописи важни за историју и теорију књижевности Историја античке књиге, развој библиотека Историјат школа и школовања у антици Septem artes liberales Критичко издавање текстова античких писаца у новије доба Превођење античких аутора, теорија и пракса Наука о књижевности код Хелена: почеци (од Хомера до Платона). Наука о књижевности код Хелена: Аристотел. Наука о књижевности код Хелена: од Теофраста до краја антике (Деметрије, Псеудо-Лонгин, Плутарх, прогимназматичари). Старохришћанска књижевност као интегрални део античке књижевности; почеци хришћанске књижевности и њене јудеохеленске претече. Грчки старохришћански апологети и хеленизација хришћанских мислилачко-литерарних напора. Дела античких писаца и књиге Старога и Новога завета, тематска и жанровска преплитања, појам интертекстуалности

30. недеља
вежбе - Примена научноистраживачких метода у пракси.
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- В. Јелић, ПРОГΥМНАΣМАТА ретора Афтонија, Београд 1997.
Sikutris, J, Epistolographie, RE, Suppl. V, 186/220
Општа допунска литература
THRAEDE, Klaus, Grundzüge griechisch-römischer Brieftopik, München, 1970.
- Војислав Јелић, Античка и српска реторика, Београд, 2001.
↑↑↑