Klasične nauke

Курс:
Преглед античке књижевности
Предавачи: др Гордан Маричићванредни професор
др Ана Петковићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 12.00
Садржај курса: Предмет се састоји од два курса који се слушају у току два семестра:1. Историја античке књижевности2. Основе теорије античке књижевности
Циљ изучавања курса: -упознавање студената са најважнијим писцима и родовима и врстама грчке и римске литературе. - формирање књижевно-теоријских, књижевно-историјских и књижевно критичких знања и оспособљавање студената за самостално проучавање књижевног дела.
Предуслови за полагање: Не постоје предуслови за похађање овог курса.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
Обавезе студената: Похађање наставе је обавезно.Студенти су дужни да прочитају предвиђену лектиру и литературу из теорије књижевности.
Начин оцењивања рада и резултата: Усмени испит се полаже после другог семестра. Писци који се изучавају на једном часу чине једно испитно питање. Студенти одговарају на два питања из познавања грчких, хеленистичких и римских писаца и на једно питање из књижевне теорије. Студенти археологије (којима је Преглед античке књижевности изборни предмет) углавном изучавају ауторе релевантне за свој студиј по скраћеном програму. Археочози-постдипломци, који се одлуче за Преглед античке књижевности, морају да прочитају и комплетну лектиру.
План курса:

1. недеља
предавање - Еп класичног периода. Хомер - "Илијада", "Одисеја". Хесиод -"Послови и дани".

1. недеља
вежбе - Увод у проучавање античке књижевности.

2. недеља
предавање - Лирско песништво - елегија.Калин, Тиртеј, Мимнермо.Солон, Теогнид.

2. недеља
вежбе - Основни појмови у књижевности: Језик у књижевном делу. Појам стила.

3. недеља
предавање - Јамбографи - Архилох,Семонид, Хипонакт. Монодички лиричари - Сапфа, Анакреонт.

3. недеља
вежбе - Основни појмови у књижевности: Структура књижевног дела.

4. недеља
предавање - Хорски лиричари - Симонид,Бакхилид,Пиндар.Грчка трагедија-настанак, златно доба.

4. недеља
вежбе - Књижевни родови и врсте: Појам жанра у грчкој и римској књижевности.

5. недеља
предавање - Есхил и Софокле - по две трагедије по избору.

5. недеља
вежбе - Књижевни родови и врсте: Епска књижевност.

6. недеља
предавање - Еурипид - две трагедије по избору. Сатирска драма. Еурипидов "Киклоп".

6. недеља
вежбе - Књижевни родови и врсте: Антички роман.

7. недеља
предавање - Стара атичка комедија. Аристофан - "Жабе" и једна комедија по избору.

7. недеља
вежбе - Лирско песништво. Монодија - елегија, јамбографија.

8. недеља
предавање - Средња и нова атичка комедија. Менандар - "Намћор".

8. недеља
вежбе - Књижевни родови и врсте: Мелика.

9. недеља
предавање - Логограф Хекатеј и "отац историје" Херодот - "Историја".

9. недеља
вежбе - Књижевни родови и врсте: Хорска лирика.

10. недеља
предавање - Највећи хеленски повесничар Тукидид и његова "Историја Пелопонеског рата".

10. недеља
вежбе - Књижевни родови и врсте: Драма. Античка трагедија.

11. недеља
предавање - Ксенофонт-"Хеленика"/ "Анабаза"/ "Успомене на Сократа". Антифонт,Лисија,Исократ.

11. недеља
вежбе - Књижевни родови и врсте: Античка комедија.

12. недеља
предавање - Демостен - говор по избору, Есхин. Филозоф Платон -"Гозба", "Одбрана Сократова".

12. недеља
вежбе - Књижевни родови и врсте: Историографија.

13. недеља
предавање - Аристотел са књижевног апекта -"Поетика". Његов ученик Теофраст - "Карактери"

13. недеља
вежбе - Књижевни родови и врсте: Буколско песништво.

14. недеља
предавање - Хеленистичка поезија : Калимах, Арат и Аполоније Рођанин, Теокртит, Херонда.

14. недеља
вежбе - Књижевни родови и врсте: Реторика.

15. недеља
предавање - Полибије и Диодор.Хеленистички роман - Харитон, Ксенофонт Ефешки, Лонго.

15. недеља
вежбе - Књижевни родови и врсте: Епистолографија.

16. недеља
предавање - Песници Ноно и Музеј. Историографи Аријан и Дион Касије.

16. недеља
вежбе - Реторика и поетика. Појам стила.

17. недеља
предавање - Плутарх - упоредан животопис по избору. Лукијан - "Сценски говори и разговори".

17. недеља
вежбе - Стилске фигуре и тропи - основна подела.

18. недеља
предавање - Први Римски песници -Ливије Андроник, Невије, Еније.Плаут "Лажа".Теренције.

18. недеља
вежбе - Стил и стилистика: Тропи.

19. недеља
предавање - Трагичари Пакувије и Акције.Марко Порције Катон. Варон -"Менипске сатире".

19. недеља
вежбе - Стил и стилистика: Тропи.

20. недеља
предавање - Цицерон - говори, "Интимна преписка"," Расправе у Тускулу". Гај Јулије Цезар.

20. недеља
вежбе - Стил и стилистика: Фигуре говора.

21. недеља
предавање - Салустије -"Катилинина завера", Тит Ливије -"Од оснивања града". Катул - лирика.

21. недеља
вежбе - Стил и стилистика: Фигуре мисли.

22. недеља
предавање - Велики епски песници -Лукреције и Вергилије - "Енејида".

22. недеља
вежбе - Версификација: Основи просодије и метрике.

23. недеља
предавање - Квинт Хорације Флак

23. недеља
вежбе - Версификација: Врсте стиха.

24. недеља
предавање - Римски елегичари - Тибул, Проперције, Овидије.

24. недеља
вежбе - Књижевна критика у антици: Хомер, пресократовци, Аристофан, софисти, Исократ.

25. недеља
предавање - Баснописац Федар. Епици Стације и Валерије Флак.

25. недеља
вежбе - Књижевна критика у антици: Платон.

26. недеља
предавање - Луције Анеј Сенека -"Дијалози" / "О гневу" / "Писма пријатељу". Лукан.

26. недеља
вежбе - Књижевна критика у антици: Аристотел.

27. недеља
предавање - Марцијал - епиграми. Јувенал. Квинтилијан. Плиније Старији и Плиније Млађи.

27. недеља
вежбе - Књижевна критика у антици: Епикур и епикурејци, стоици, Лукијан, неоплатонисти.

28. недеља
предавање - Тацит - "Анали" и Амијан Марцелин. Римски роман : Апулеј и Петроније.

28. недеља
вежбе - Књижевна критика у антици: Почеци римске књижевне критике, Цицерон, Хорације.

29. недеља
предавање - Биографи Светоније и Корнелије Непот. Песници Клаудијан и Пруденције.

29. недеља
вежбе - Књижевна критика у антици: Квинтилијан.

30. недеља
предавање - Марко Аурелије и Јулијан Апостата. Августин и Боетије.

30. недеља
вежбе - Књижевна критика у антици: Марцијал, Плиније Млађи, Фронтон.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
The Cambridge History of Classical Literature, Cambridge University Press 1985.
M. Solar, Teorija književnosti, Zagreb 1982.
Речник књижевних термина,Београд, 1986.
Povijest svjetske književnosti, knjiga 2, Mladost, Zagreb 1977, strane 7-312.
И. М. Тронски, Историја античке књижевности,прев. М. Марковић,Б.Стефановић, Београд, 1952.
Општа допунска литература
Милош Ђурић, Историја хеленске књижевности, друго, прегледано и допуњено издање, Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд,1972. Богдан М.Стевановић,Историја хеленске књижевности од Александра до Јустинијана,Научна књига,Београд,1968.
М. Будимир, М. Флашар, Преглед римске књижевности,Завод за издавање уџбеника, Београд 1963.
↑↑↑