Istorija umetnosti

Музеологија
Предавачи: др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: писмено-усмено
Садржај предмета: Наука о сведочанству, филоѕофија музеализације; историјски модели музеалне делатности; музеографија, управљљчки и технолошки процеси у музеалној делатности.
Циљ изучавања предмета: Савладавање филозофије и теорије баштине, усвајање доктрине заштите наслеђа и технолошко оспособљавање за процесе у музеалној делатности.
Предуслови за полагање: Бодови из обавезних предмета.
Облици наставе: Предавања (недељно), семинарске вежбе (недељно) у 7 семестру, у блоку у 8 семестру, вежбе на рачунарима(блок настава по групама), индивидауална пракса студената (у блоку у 8 семестру).
Обавезе студената: Похађање наставе и семинара у 7 семестру, колоквијум за ушешће у семинарским вежбама у 8 семестру, полаже се на крају 7 семестра, савладавање обавезне литературе, писање есеја, индивидуални пројекат практичног рад у складу са опредељењем у 8 семестру, избор установе заштите и ментора практичног рада у 8 семестру (у блоку), презентација и одбрана пројекта.
Постојећи курсеви:
↑↑↑