Istorija umetnosti

Курс:
Музеологија - општи курс
У оквиру предмета: Музеологија
Предавачи: др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Наука о сведочанству, филозофија музеализације; историјски модели музеалне делатности; музеографија, управљљчки и технолошки процеси у музеалној делатности.
Циљ изучавања курса: Савладавање филозофије и теорије баштине, усвајање доктрине заштите наслеђа и технолошко оспособљавање за процесе у музеалној делатности.
Предуслови за полагање: Бодови из обавезних предмета.
Облици наставе: Предавања (недељно), семинарске вежбе(недељно) вежбе на рачунарима(блок настава по групама).
Обавезе студената: Похађање наставе и семинара, колоквијум за ушешће у семинарским вежбама у 8 семестру, полаже се на крају 7 семестра, савладавање обавезне литературе, писање есеја.
Начин оцењивања рада и резултата: Есеј, писмени колоквијум на крају курса.
План курса:

1. недеља
предавање - Филозофија музеализације
Дефинисање предмета и основни појмови научних дисциплина заштите, филозофија музеализације.

1. недеља
вежбе - Литература и методолошки приступи
упознавање са литературом и методологијом.

2. недеља
предавање - Теоријски основи и систематизација опште музеологије
Документацијск, информацијски и комуникацијски аспекти музеалне делатности.

2. недеља
вежбе - Музејска документација

3. недеља
предавање - Историјски модели музеалне делатности
Етимолошко порекло музеја, модели колекционарства - епистемолошки приступ историји музеалне делатности.

3. недеља
вежбе - Посета музеју

4. недеља
предавање - Ренесансни модел музеалне делатности
Од ризнице до кабинета реткости.

4. недеља
вежбе - Посета музеју

5. недеља
предавање - Класични и модерни модел музеалне делатности.
Од Краљевског друштва у Лондону до оснивања Лувра.

5. недеља
вежбе - Посета музеју

6. недеља
предавање - Музеографија
Музеографија као прагматични аспект музеологије. Mузеализација и музеална делатност, музеографисање и инструментална, функционална и представна сврховитост музеалне делатности.

6. недеља
вежбе - Анализа домаћих радова

7. недеља
предавање - Музеална делатност и и облици друштвене кодификације

7. недеља
вежбе - Анализа домаћих радова

8. недеља
предавање - Музејска пракса и управљачки и технолошки процеси 1
Методике музејског рада; селекција и научно искуство

8. недеља
вежбе - Научна дескрипција
Попуњавање документацијских картона.

9. недеља
предавање - Музејска пракса и управљачки и технолошки процеси 2
Методике музејског рада; документација и научна дескрипција.

9. недеља
вежбе - Музејска документација
Преглед и анализа домаћих задатака.

10. недеља
предавање - Музејска комуникација
Комуникација и облици верификациј.

10. недеља
вежбе - Модели музејске комуникације
Примери.

11. недеља
предавање - Програмирање музеја
Политика програмирања музеја и модели управњаља.

11. недеља
вежбе - Програмирајте свој музеј

12. недеља
предавање - Технологије музејског рада - рекогностицирање
Рекогностицирање и други облици прикупљања музеалија.

12. недеља
вежбе - Мој Музеј
Презентација домаћих задатака

13. недеља
предавање - Збирни фондови
Заштита и обрада збирних фондова: депои, документација.

13. недеља
вежбе - Припрема за колоквијум

14. недеља
предавање - Музејска експозиција
Облици музејске презентације.

14. недеља
вежбе - Припрема за колоквијум

15. недеља
предавање - Маркетинг у музејској делатности
Облици маркетинга у музејској делатности и облици сарадње са јавношћу.

15. недеља
вежбе - Колоквијум-симулација
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Семинар за Студије баштине, Музеологија - општи курс, CD-rom (РР презентације предавања; дигитализована обавезна литература у PDF формату, упутства за савладавање предмета.)
↑↑↑