Istorija umetnosti

Курс:
Хеленска и римска књижевност: проблеми изучавања (докт.)
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
др Гордан Маричићванредни професор
др Душан Поповићдоцент
др Ненад Ристовићредовни професор
др Ана Петковићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Упознавање различитих приступа и методологија научног рада у области студија хеленске и римске књижевности, кључних проблема у овој области, главних токова и изазова у њој. Студент добија одређене задатке у вези са овим у виду задане литературе или реферише своја запажања, закључке и дилеме из самостлно одабране литературе.
Циљ изучавања курса: Упознавање историјских мена и садашњег стања у науци о хеленској и римској књижевности.
Предуслови за полагање: Завршене мастер студије.
Облици наставе: Предавања и консултације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
The Cambridge History of Classical Literature, vol. I-V, Cambridge University Press, 1983.
А. Lesky, Povijest grčke književnosti (prev. Z. Dukat), Zagreb, 2001.
G. B. Conte, Latin Literature, A History (transl. by J. B. Solodow), The Johns Hopkins University Press, 1994.
Општа допунска литература
U. von Wilamowitz-Moellendorff, History of Classical Scholarship, transl. A. Haris, Baltimore, 1982.
↑↑↑