Istorija umetnosti

Курс:
Српска уметност новог века I (осн.)
У оквиру предмета: Српска уметност новог века I
Предавачи: др Владимир Симићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Садржај курса обухвата систематски преглед развоја српске уметности и културе у раном новом веку. Састоји се из два дела која су подељена по семестрима. У првом делу курса развој српске уметности прати се преко живота и опуса уметника. На тај начин студенти се упознају са главним представницима, али и са појмовима кључним за разумевање уметности и културе. У другом делу студенти се упознају са идејним основама уметности и визуелним материјалом као њиховим носиоцем.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студенти стекну знања о главним актерима, намени, идејним основама, ликовном језику и иконографским карактеристикама српске уметности и визуелне културе раног новог века. Циљ вежби је да студенти на конкретним примерима развију способност препознавања морфолошке структуре ликовног дела и да је повежу са схватањима времена и средине у којем је настало, као и са општим европским оквирима.
Предуслови за полагање: Услови за полагање испита су одслушана предавања из обавезних курсева предвиђених програмом за прву годину и редовно похађање наставе. Предиспитна обавеза сваког студента је израда семинарског рада.
Облици наставе: Настава се изводи два семестра, на предавањима и вежбама на којима се детаљније обрађују појмови, тумачи визуелни материјал и допунска литература.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час

1. недеља
вежбе - Уводни час

2. недеља
предавање - Уводни час

2. недеља
вежбе - Уводни час

3. недеља
предавање - Традиционално сликарство

3. недеља
вежбе - Традиционално сликарство

4. недеља
предавање - Традиционално сликарство

4. недеља
вежбе - Традиционално сликарство

5. недеља
предавање - Сликарство српског барока

5. недеља
вежбе - Сликарство српског барока

6. недеља
предавање - Сликарство српског барока

6. недеља
вежбе - Сликарство српског барока

7. недеља
предавање - Сликарство српског барока

7. недеља
вежбе - Сликарство српског барока

8. недеља
предавање - Сликарство српског барока

8. недеља
вежбе - Сликарство српског барока

9. недеља
предавање - Просветитељство и уметност око 1800. године

9. недеља
вежбе - Просветитељство и уметност око 1800. године

10. недеља
предавање - Просветитељство и уметност око 1800. године

10. недеља
вежбе - Просветитељство и уметност око 1800. године

11. недеља
предавање - Просветитељство и уметност око 1800. године

11. недеља
вежбе - Просветитељство и уметност око 1800. године

12. недеља
предавање - Просветитељство и уметност око 1800. године

12. недеља
вежбе - Просветитељство и уметност око 1800. године

13. недеља
предавање - Слика човека у раном новом веку: портрети

13. недеља
вежбе - Слика човека у раном новом веку: портрети

14. недеља
предавање - Слика човека у раном новом веку: портрети

14. недеља
вежбе - Слика човека у раном новом веку: портрети

15. недеља
предавање - Религиозно сликарство: уметност у служби верских реформи

15. недеља
вежбе - Религиозно сликарство: уметност у служби верских реформи

16. недеља
предавање - Религиозно сликарство: уметност у служби верских реформи

16. недеља
вежбе - Религиозно сликарство: уметност у служби верских реформи

17. недеља
предавање - Религиозно сликарство: уметност у служби догматског програма

17. недеља
вежбе - Религиозно сликарство: уметност у служби догматског програма

18. недеља
предавање - Религиозно сликарство: уметност у служби догматског програма

18. недеља
вежбе - Религиозно сликарство: уметност у служби догматског програма

19. недеља
предавање - Барокни ликовни језик: алегорије и амблеми

19. недеља
вежбе - Барокни ликовни језик: алегорије и амблеми

20. недеља
предавање - Барокни ликовни језик: алегорије и амблеми

20. недеља
вежбе - Барокни ликовни језик: алегорије и амблеми

21. недеља
предавање - Патриотска уметност

21. недеља
вежбе - Патриотска уметност

22. недеља
предавање - Патриотска уметност

22. недеља
вежбе - Патриотска уметност

23. недеља
предавање - Просветитељство и критика популарне барокне културе

23. недеља
вежбе - Просветитељство и критика популарне барокне културе

24. недеља
предавање - Просветитељство и критика популарне барокне културе

24. недеља
вежбе - Просветитељство и критика популарне барокне културе

25. недеља
- - Завршни час / резиме курса

26. недеља
- - Припрема за испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Тимотијевић, Српско барокно сликарство, Нови Сад 1996.
Д. Давидов, Српска графика XVIII века, Београд 2006.
В. Симић, За љубав отаџбине: патриоте и патриотизми у српској култури XVIII века у Хабзбуршкој монархији, Нови Сад 2012, 105–235, 283–328.
Општа допунска литература
М. Тимотијевић, Рађање модерне приватности : приватни живот Срба у Хабзбуршкој монархији од краја 17. до почетка 19. века, Београд 2006.
Л. Шелмић, Српско зидно сликарство у XVIII веку, Нови Сад 1978, 5-47.
М. Тимотијевић, ’’Serbia sacra’’ и ’’Serbia sancta’’ у барокном верско-политичком програму Карловачке митрополије, Свети Сава у српској историји и традицији, Београд 1998, 387-431.
М. Тимотијевић, Традиција и барок: Утицај традиције на реформе барокне пикторалне поетике, Зборник за ликовне уметности Матице српске 34-35 (2003), 201-222.
Б. Вуксан, Украјинска богословска литература и барокизација српске ликовне уметности у XVIII столећу, Саопштења XXXII-XXXIII (2001), 61-80.
М. Тимотијевић, Класицизам и српска визуелна уметност, Рачански зборник 14 (2009), 95-113.
О. Микић, Л. Шелмић, Мајстори прелазног периода, Нови Сад 1981, 11-87.
↑↑↑