Istorija umetnosti

Курс:
Територијално-управна организација српских земаља у средњем веку (осн.)
Предавачи: др Синиша Мишићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс је проблемски и територијално структуиран, тако да се прати постанак и развој управних и територијалних јединица, насеља и вршилаца управних функција.
Циљ изучавања курса: Стицање посебних знања која омогућавају дубљи увид и критичку анализу средњовековне националне историје.
Предуслови за полагање: Студенти треба да поседују знања о физичкој географији и политичкој историји простора Балканског полуострва. Неопходно је њихово стално присуство и активно учествовање у настави и вежбама, као и консу
Облици наставе: Предавања – 2 часа недељно, 1 семестар Вежбе – 2 часа недељно, 1 семестар (2+2)
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
Уводно предавање о курсу, упознавање са садржајем, циљевима, обавезама и начину оцењивања

1. недеља
вежбе - Уводно предавање
Уводно предавање о курсу, упознавање са садржајем, циљевима, обавезама и начину оцењивања

2. недеља
предавање - Досељавање Словена и најранија територијална организација
-

2. недеља
вежбе - Досељавање Словена и најранија територијална организација
-

3. недеља
предавање - Формирање и организација првих српских држава
Формирање и организација првих српских држава - Србија (Рашка и Босна), Паганија, Захумље, Травунија и Дукља

3. недеља
вежбе - Формирање и организација првих српских држава
Формирање и организација првих српских држава - Србија (Рашка и Босна), Паганија, Захумље, Травунија и Дукља

4. недеља
предавање - Најстарији градови и жупе према изворима 10-12. века
-

4. недеља
вежбе - Најстарији градови и жупе према изворима 10-12. века
-

5. недеља
предавање - Територијални развој Немањићке Србије до краља Милутина
Територијални развој Немањићке Србије до краља Милутина – управна и црквена организација, жупе и „земље“, жупани и „чесници“

5. недеља
вежбе - Територијални развој Немањићке Србије до краља Милутина
Територијални развој Немањићке Србије до краља Милутина – управна и црквена организација, жупе и „земље“, жупани и „чесници“

6. недеља
предавање - Милутинова и Душанова освајања – обим и последице
-

6. недеља
вежбе - Милутинова и Душанова освајања – обим и последице
-

7. недеља
предавање - Стара и нова звања у управном апарату Немањићке Србије
Стара и нова звања у управном апарату Немањићке Србије – челник, војвода, велики кнез, деспот, цезар, севастократор, логотет, кефалија

7. недеља
вежбе - Стара и нова звања у управном апарату Немањићке Србије
-

8. недеља
предавање - Организација „крајишта“ – функција и територијални распоред
-

8. недеља
вежбе - Организација „крајишта“ – функција и територијални распоред
-

9. недеља
предавање - Манастирска властелинства – структура и организација
-

9. недеља
вежбе - Манастирска властелинства – структура и организација
-

10. недеља
предавање - Територијално-управна организација у 15. веку
-

10. недеља
вежбе - Територијално-управна организација у 15. веку
-

11. недеља
предавање - Насеља – типологија, демографске прилике
-

11. недеља
вежбе - Насеља – типологија, демографске прилике
-

12. недеља
предавање - Сеоска насеља
-

12. недеља
вежбе - Сеоска насеља
-

13. недеља
предавање - Тргови и трговачки путеви
-

13. недеља
вежбе - Тргови и трговачки путеви
-

14. недеља
предавање - Градови – типологија и просторни распоред
-

14. недеља
вежбе - Градови – типологија и просторни распоред
-

15. недеља
предавање - Завршни час курса
-

15. недеља
вежбе - Завршни час курса
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Благојевић, Државна управа у средњовековним српским земљама, Београд 1997.
С. Мишић, Студије о Полимљу у средњем веку, Ниш 2012.
Општа допунска литература
С. Новаковић, Село, Београд 1965.
Р. Грујић, Властелинство Светог Ђорђа код Скопља, Гласник СНД I-1, 45-79.
S. Ćirković, Seoska opština kod Srba u srednjem veku, u: Rabotnici, vojnici, duhovnici, Beograd 1997, 341-349.
S.Ćirković, Neostvarena autonomija: gradsko društvo u Srbiji i Bosni, u: Rabotnici, vojnici, duhovnici, Beograd 1997, 257-274.
М. Благојевић, Немањићи и Лазаревићи и српска средњовековна државност, Београд 2004.
М. Благојевић, Српске удеоне кнежевине, ЗРВИ 36 (1997), 45-62.
М. Благојевић, О „Земљишту радње Немањине“, Зборник радова са научног скупа: Стефан Немања – Свети Симеон Мироточиви, Београд 2000, 65-75.
М. Благојевић, Земљорадња у средњовековној Србији, Београд 1973.
М. Благојевић, Крајишта средњевековне Србије од 1371. до 1459. г. , ИГ 1-2 (1987), 29-42.
М. Благојевић, Град и жупа – међе градског друштва, Социјална структура српских градских насеља (XII-XVIII век), Смедерево 1992, 67-84.
М. Благојевић, Насеља у Мачви и проблем српско-угарске границе, Ваљево- постанак и развој градског центра, Ваљево 1994, 78-92.
D.Kovačević, Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, Sarajevo 1961.
D.Kovačević-Kojić,Gradska naselja srednjevekovne bosanske države, Sarajevo 1978. (D.Kovačević-Kojić, Gradska naselja)
С. Мишић, Хумска земља у средњем веку, Београд 1996.
С. Мишић, Историјска географија у житијима Св. Симеона и Св. Саве, Зборник радова са научног скупа: Свети Сава у српској историји и традицији, Београд 1998, 95-105
С. Мишић, Земља у држави Немањића, Годишњак за друштвену историју IV, 2-3 (1997), 133-146.
С. Мишић, Територијална организација Полимља
С. Мишић, Коришћење унутрашњих вода у српским земљама средњег века, Београд 2007.
М. Динић, За историју рударства у средњевековној Србији и Босни I-II, Београд 1955-1962.
М. Динић, Српске земље у средњем веку, Београд 1978.
К. Јиречек, Трговачки путеви и рудници Србије и Босне у средњем веку, Зборник К. Јиречека I (1959), 205-303.
Г. Шкриванић, Путеви у средњовековној Србији, Београд 1978.
↑↑↑