Istorija umetnosti

Курс:
Музеологија (осн.)
У оквиру предмета: Музеологија
Предавачи: др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава: Увод у музеологију: дефинисање предмета и основних појмовна; теоријски основи и систематизација опште музеологије; историјски модели музеалне делатности; Прагматични аспекти музеологије - музеографија: музеализација и инструментална, функционална и представна сврховитост музеалне делатности; Музејска пракса и управљачки технолошки процеси: методика музејског рада (селекција, документација, научна дескрипција, комуникација, верификација) и политика програмирања музеја и модела управљања. Практична настава: Одржава се у институцијама баштине (музеји, архиви, библиотеке) и на терену (археолошки и природни локалитети, споменички амбијенти) у складу са одговарајућим тематским целинама теоријске наставе.
Циљ изучавања курса: Савладавања теоријских, методолошких и практичних основа сакупљања, чувања, проучавања, представљања и комуницирања предмета баштинења.
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета Увод у студије баштине и Херитологија. Присуствовање предавањима и вежбама са решавањем индивидуалних задатака.
Облици наставе: а)предавањима, б) семинарским вежбама, ц)вежбама лабораторији и на рачунарима и д)индивидуалном праксом студената у слушаоницама и музејским установама
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ivo Maroević, Uvod u muzeologiju, Zagreb 1992.
Dragan Bulatović, "Muzeologija i/kao hermeneutika", u: Muzej kao slika svijeta?, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore god 1, broj 1 (Nova serija. II knjiga), 111-120
Tоmislav Šola, Eseji o muzejima i njihovoj teoriji: prema kibernetičkom muzeju, Zagreb 2003.
Ненад Радић, Музејски ум Џозефа Корнела. у: KULIĆ, Branka (ur.), MERENIK, Lidija (ur.). Зборник Семинара за студије модерне уметности Филозофског факултета у Београду. 5, 2009. 187-199.
Vojćeh Gužinjski, Osnove muzeologije, Beograd 2014.
Доналд Прециози, „Збирке/музеји“, Критички термини историје уметности, Нови Сад 2004, 486-498.
Општа допунска литература
Tony Bennett, The Birth of the Museum, Routledge, 1995.
Savremena umetnost i muzej: kritika političke ekonomije umetnosti, (priredila Jelena Stojanović), Beograd : Muzej savremene umetnosti, 2013.
Ненад Радић, Пусен и петокрака: збирка слика друга Председника, Нови Сад : Галерија Матице српске, 2012.
Dragan Bulatović, "ART AND MUSEALITY", Зборник радова Филозофског факултета, серија A, XVIII, Београд 1994.
J. Glusberg, "Hladni" i "vrući" muzeji, Muzeologija 23, Zagreb 1983.
G. Basin, The Museum Age / Les temps des musees, Bruxelles-Paris 1967.
K. Hudson, A Social History of Museums, London 1975.
Eilean Hooper-Greenhil, ed., The Educational Role of Museums, London and New York 1997.
- Statut ICOM-a sa Etičkim kodeksom, Beograd 1993.
Grupa autora, Standardi i normativi za muzejsku delatnost, bibl. Kultura - planiranje 8, izd. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beogad 1989.
↑↑↑