Istorija umetnosti

Курс:
Архитектура Византије и Западне Европе у средњем веку (осн.)
Предавачи: др Иван Стевовићредовни професор
др Олга Шпехарванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријски сегмент наставе подразумева хронолошко излагање токова средњовековне архитектуре, уз истицање њених најзначајнијих заједничких и особених обележја у оквиру појединих ужих временских раздобља, као и посебно наглашавање појава компатибилних са онима које се јављају у истовременој архитектури Србије. Практична настава опредељена је ка интерактивном раду са слушаоцима, уз одговарајућу визуелну подршку и различите видове њихове претходне припреме у договору са наставником.
Циљ изучавања курса: Стицање ширих знања о основним токовима и обележјима историје архитектуре од епохе раног хришћанства до позне готике.
Предуслови за полагање: Студент треба да испуни услове прописане Статутом Филозофскиг факултета у Београду.
Облици наставе: Настава се изводи током једног семестра (2x13) на предавањима и на вежбама уз одговарајућу визуелну подршку.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
Упознавање студената са циљем предавања и вежби, хронолошким оквирима курса, литературом и изворима, предиспитним и испитним обавезама

1. недеља
вежбе - Уводно предавање
Упознавање студената са визуелним материјалом.

2. недеља
предавање - Средњи век
Упознавање студената са историјским околностима које су имале одлучујући утицај на истовремене појаве у архитектури. Анализирање путева ширења хришћанства, односом државе и владара током средњег века, као и са улогом ктитора и градитеља у средњем веку.

2. недеља
вежбе - Средњи век
Упознавање студената са најранијим хришћанством и архитектуром првих грађевина у којима су се хришћани окупљали (domus ecclesiae/titulus) и анализа просторних целина које су имале сакралну намену.

3. недеља
предавање - Константинова градитељска делатност
Упознавање студената са одликама целокупног градитељства из времена владавине Константина I. Посебан нагласак ставља се на одлике хришћанских храмова саграђених или започетих у време његове владавине, а довршених у време његових наследника.

3. недеља
вежбе - Константинова градитељска делатност
Упознавање студената са целокупним сакралним градитељством из доба Константина I и његових наследника кроз визуелни материјал.

4. недеља
предавање - Од Константина до Јустинијана
Преглед градитељства од смрти Константина I 337. године до доласка на власт цара Јустинијана I 527. године.

4. недеља
вежбе - Од Константина до Јустинијана
Анализа сличности и разлика у сакралном градитељству од 337. године до 527. године у источном и западном делу Царства.

5. недеља
предавање - Градитељска делатност у доба цара Јустинијана
Упознавање студената са особеностима и иновацијама у периоду владавине цара Јустинијана I (527-565), посебан нагласак ставља се на куполу која од тог момента постаје најважнији градитељски елемент византијске архитектуре.

5. недеља
вежбе - Градитељска делатност у доба цара Јустинијана
Црква св. Софије у Цариграду - иновације у градитељству 6. века на примеру катедралне цркве престонице.

6. недеља
предавање - Византијска архитектура 7-9. века
Упознавање студената са градитељском делатношћу у Византијском царству у периоду од почетка 7. до средине 9. века.

6. недеља
вежбе - Средњовековна архитектура од 4. до 9. века
Преглед визуелног материјала из периода који је тема вежби.

7. недеља
предавање - Феномени византијске архитектуре
Упознавање студената са архитектонским типовима, основним градитељским елементима и опусима у византијској архитектури

7. недеља
вежбе - Методолошки приступ историји византијске архитектуре
Упознавање студената са различитим методолошким приступима коришћеним у изучавању византијске архитектуре у целости или различитих појава у византијској архитектури.

8. недеља
предавање - Средњовизантијска архитектура
Преглед архитектонских појава које су обележиле градитељство Византијског царства у периоду од 9. века до пада Цариграда 1204. године.

8. недеља
вежбе - Средњовизантијска архитектура
Анализа најзначајнијих споменика средњовизантијског градитељства.

9. недеља
предавање - Позновизантијска архитектура
Преглед архитектонских појава у Византијском царству од 1261. године до пада Цариграда 1453. године

9. недеља
вежбе - Позновизантијска архитектура
Анализа најзначајнијих споменика сакралног градитељства позновизантијске епохе.

10. недеља
предавање - Каролиншка и отонска архитектура
Упознавање студената са западноевропским градитељством од краја 8. до почетка 11. века.

10. недеља
вежбе - Каролиншка и отонска архитектура
Каролиншка и отонска архитектура као наследници касноантичке архитектуре у западној Европи - традиција и иновација

11. недеља
предавање - Романичка архитектура
Упознавање студената са феноменима романичке архитектуре у различитим областима западне Европе.

11. недеља
вежбе - Романичка архитектура
Романичка архитектура у Немачкој, Француској и Италији - нови градитељски елементи

12. недеља
предавање - Готичка архитектура
Упознавање студената са настанком готичке архитектуре и са њеним главним одликама.

12. недеља
вежбе - Готичка архитектура
Готичка архитектура у Француској, Италији и Енглеској - упознавање студената са специфичностима појединих области уз обиман визуелни материјал

13. недеља
предавање - Закључно предавање
Сумирање закључака о средњовековној архитектури у западној Европи и у Византијском царству.

13. недеља
предавање - Закључно предавање
Преглед визуелног материјала и припрема за колоквијум
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
В. Кораћ – М. Шупут, Архитектура византијског света, Београд 1998, 37-79, 135-265, 287-328, 372-385.
R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, Fourth edition (Revised by R. Krautheimer and S. Ćurčić), Penguin Books 1986 (repr. 1989), 39-92, 99-110, 117-135, 168-174, 181-187..
A. Grabar, Vizantija: vizantijska umetnost srednjeg veka (od VII do XV veka), Novi Sad 1969, 49-71.
R. Stalley, Early Medieval Architecture, Oxford Un. Press 1999, 37-81,147-211.
A. Doig, Lithurgy and Architecture: From the Early Church to the Middle Ages, Farnham, Burlington 2010, 135-196.
Општа допунска литература
Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1959. (више издања)
Д. Оболенски, Византијски комонвелт, Београд 1996.
В.В. Бичков, Византијска естетика, Београд 1991.
С.С. Аверинцев, Поетика рановизантијске књижевности, Београд 1982.
A. Každan, Ž. Konstabl, Vizantija - ljudi i moć: uvod u savremene vizantijske studije, Beograd 2009.
F. Brodel, Mediteran. Prostor i istorija, Beograd 1995.
С. Пеинтер, Историја средњег века (284-1500), Београд 1997.
А. Гуревич, Категорије средњовековне културе, Нови Сад 1994.
Ž. Dibi, Vreme katedrala. Umetnost i društvo 980-1420, Beograd 1989.
Ž. Le Gof, Srednjovekovna civilizacija Zapadne Evrope, Beograd 1974.
Ж. Зелер, Почеци хришћанства на Балкану, Подгорица 2005.
Џ. Мајендорф, Византијско богословље, Крагујевац 1985.
Џ. Линч, Историја средњовековне цркве, Београд 1999.
П. Браун, Успон хришћанства на Западу: тријумф и разноликост 200-1000. године, Београд 2010.
Џ. Дрејн, Увођење у Стари Завет, Београд 2003.
Џ. Дрејн, Увођење у Нови Завет, Београд 2005.
Критички термини историје уметности, приредили Р.С.Нелсон и Р. Шиф, Нови Сад 2004.
J. Bjalostocki, Povjest umjetnosti i humanističke znanosti, Zagreb 1988.
Ф. Герке, Касна антика и рано хришшћанство, Нови Сад 1973.
C. Mango, Byzantine Architecture, London 1976 (постоје и каснија издања као и издање на италијанском језику).
S. Ćurčić, Architecture in the Balkans: from Diocletian to Suleyman the Magnificent, Yale University Press 2010.
R. Mainstone, Hagia Sophia. Architecture, Structure and Liturgy of Justinian’s Great Church, London 1988.
R. Ousterhout, Master Builders of Byzantium, Princeton 1999.
Romanesque Architecture, Sculpture, Painting, ed. Kőnemann, Kőln 1997.
C. Wilson, The Gothic Cathedral:The Architecture of the Great Church 1130-1530, Thames and Hudson, 1990. (више издања)
Gothic Architecture, Sculpture, Painting, ed. Kőnemann, Kőln 1997.
A. Doig, Lithurgy and Architecture: From the Early Church to the Middle Ages, Farnham, Burlington 2010 (poglavlja koja nisu obuhvaćena obaveznom literaturom).
E. Baldwin Smith, Architectural Symbolism of Imperial Rome and the Middle Ages, Princeton 1956.
И. Стевовић, Византијска црква: образовање архитектонске слике светости: преиспитивања, проблематика и перспективе проучавања византијске сакралне архитектуре, Београд 2018.
О. Шпехар, Касноантичка архитектура и ритуал. Централни Балкан између истока и запада, Београд 2019.
J. Кодер, Византијски свет: увод у историјску географију источног Медитерана током византијске епохе, Београд 2011.
↑↑↑