Istorija umetnosti

Курс:
Старохришћанска књижевност (мастер)
У оквиру предмета: Старохришћанска књижевност
Предавачи: др Душан Поповићдоцент
др Ненад Ристовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Основни књижевни, културни, философски и теолошки аспекти старохришћанске књижевности и њени главни представници и дела. Практично примењивање стечених знања и добијених информација на одабраним текстовима.
Циљ изучавања курса: Стицање нових и проширивање постојећих знања о старохришћанској књижевности.
Предуслови за полагање: Уписане мастер студије, основна предзнања из античке књижевности, грчког и латинског језика.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Н. Ристовић, Старохришћански класицизам: позитивни ставови старохришћанских писаца према античкој књизи, Београд, 2005.
Општа допунска литература
T. J. Šagi-Bunić, Povijest kršćanske literature, Zagreb, 1976.
J. Quasten, Patrology I–III, Utrecht – Brusselles, 1949–1960.
E. Р. Курцијус, Европска књижевност и латински средњи век (прев. Ј. Бабић), Београд, 1996.
↑↑↑