Istorija

Курс:
Историја Римске републике до пунских ратова
У оквиру предмета: Историја старог Рима
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Снежана Ферјанчићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 11.00
Садржај курса: Политичка, друштвена и институционална историја Рима у доба ране Републике (до средине III века пре н. е.).
Циљ изучавања курса: Упознавање са главним проблемима ране римске историје, овладавање основама историјске методе, рад са изворима, припрема за полагање испита.
Облици наставе: Семинарска вежбања.
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, активно учешће у дискусији на часовима, полагање тестова на крају I и II семестра.
Начин оцењивања рада и резултата: Писмене вежбе на крају сваког семестра (по 10 поена), као и учествовање у раду на семинарским вежбањима током читаве године (5 поена)
План курса:

1. недеља
вежбе - Уводни час
Упознавање студената са њиховим обавезама и темом курса. Периодизација римске историје, географски оквири римске историје.

2. недеља
вежбе - Становништво Апенинског полуострва и Сицилије (до VI века пре н.е.)
Лигури и Венети, Етрурци (извори за етрурску историју, порекло, друштвено и државно уређење, култура), Италици (подела италских племена), Илири, Грци.

3. недеља
вежбе - Извори за најранију римску историју
Lapis niger, фасти и анали, римска аналистика, старији аналисти (дела и извори).

4. недеља
вежбе - Тит Ливије
Живот, дело, извори.

5. недеља
вежбе - Рим у доба краљева
Седам римских краљева, државно уређење (rex, сенат, куријатске комиције), реформа Сервија Тулија.

6. недеља
вежбе - Структура римског друштва у доба краљева и ране републике
Породица, родови, курије, трибе, клијенти и патрони, патрицији и плебејци.

7. недеља
вежбе - Прве победе плебејаца у борби за политичка права
Основни циљеви плебејаца, методи борбе, прва сецесија плебејаца, народни трибуни и њихова овлашћења, аграрни закон Спурија Касија, Публилијев закон из 471. године пре н.е.

8. недеља
вежбе - Плутарх
Живот, дела, "Упоредни животописи" као историјски извор.

9. недеља
вежбе - Рим и суседи у V веку пре н.е.
Порсена и Тарквинијевци, односи са Латинима (битка код Регилског језера и foedus Cassianum), ратови са Волсцима (Кориолан) и Еквима (Цинцинат, битка на Алгиду).

10. недеља
вежбе - Рим и Веји
Узроци сукоба, први (битка на Кремери), други (освајање Фидена) и трећи рат против Веја (Марко Фурије Камил и опсада Веја).

11. недеља
вежбе - Друга сецесија плебејаца и Закони 12 таблица
Борба за кодификацију права, decemviri legibus scribundis, закони 12 таблица, друга сецесија плебејаца, закони Хорација и Валерија из 449. године пре н.е.

12. недеља
вежбе - Галска најезда
Досељавање и распоред галских племена у долини Поа, повод галског похода на Рим, освајање и пљачкање Рима, диктатор Марко Фурије Камил, повлачење и пораз Гала.

13. недеља
вежбе - Тест
Полагање теста који обухвата пређено градиво.

14. недеља
вежбе - Саопштавање резултата теста

15. недеља
вежбе - Апијан
Живот, дело, Апијан као историчар.

16. недеља
вежбе - Почетак сукоба са Самнитима и латински рат
Самнити (populi, самнитски савез и његова територија), први самнитски рат (узроци и историчност), латински рат (узрок и повод рата, ток рата, уговори између Рима и латинских градова).

17. недеља
вежбе - Други самнитски рат – прва фаза (до 321. године)
Односи Рима и Самнита после латинског рата, узроци и повод Другог самнитског рата, ратне операције и катастрофа у Каудинском кланцу, склапање примирја 321. године.

18. недеља
вежбе - Други самнитски рат – друга фаза
Примирје 321-316. године пре н.е., промене у римској војсци, обнова сукоба и ратне операције 316-304. године, склапање мира, последице Другог самнитског рата.

19. недеља
вежбе - Трећи самнитски рат и рат против Гала
Узроци и поводи Трећег самнитског рата, ток ратних операција (прва година рата на основу Тита Ливија и Сципионовог елогија, битка код Сентина), рат против Гала (битка на Вадимонском језеру).

20. недеља
вежбе - Рат против Тарента и Пира
Извори, Пирови претходници у јужној Италији, узрок и повод рата, Пир у Италији и на Сицилији (битке код Хераклеје, Аускулума, Беневента), римско освајанје Тарента.

21. недеља
вежбе - Италија после римског освајања
Завршетак римског освајања Италије, организација Италије (колоније, civitates sine suffragio, ius Latii, савезници).

22. недеља
вежбе - Борба патриција и плебејаца 445-287. године пре н.е.
Канулејеви закони, закони Лицинија и Секстија, Генуцијеви закони, Публилијеви закони, Петелијев закон, Хортензијев закон.

23. недеља
вежбе - Полибије
Живот, дело, појам прагматичке историје, извори.

24. недеља
вежбе - Уређење римске републике 1
Полибијева оцена римског устава, подела магистратура, cursus honorum, најзначајније магистратуре.

25. недеља
вежбе - Уређење римске републике 2
Сенат и комиције (куријатске, центуријатске, трибутске комиције и concilia plebis).

26. недеља
вежбе - Рана римска религија
Верска схватања, култ предака, свештеничка звања и колегији, храмови, календар.

27. недеља
вежбе - Тест
Полагање теста који обухвата пређено градиво.

28. недеља
вежбе - Завршни час
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Тит Ливије, Историја Рима од оснивања града (прев. М. Мирковић), Београд 1991.
Тит Ливије, Историја Рима од оснивања града. Друго петокњижје (прев. М. Мирковић), Београд 1995.
Плутарх, Успоредни животописи I-III (прев. З. Дукат), Загреб 1988.
Полибије, Историје (прев. М. Рицл), Нови Сад 1988.
Н. А. Машкин, Историја старог Рима, Београд (више пута прештампано), 5-26; 49-154.
М. Ростовцев, Историја старог света, Нови Сад 1974, 219-261.
Оксфордска историја римског света (приредили Џ. Бордман, Џ. Грифин, О. Мари), Београд 1999, 15-46.
Општа допунска литература
Oxford Classical Dictionary, Oxford–New York 1996.
M. Cary, H. H. Scullard, A History of Rome down to the Reign of Constantine, London 1975, 1-110.
J. Heurgon, The Rise of Rome to 264 BC, London 1973.
J. Heurgon, Rome et la Méditerranée occidentale, Paris 1969.
↑↑↑